Lec­tu­ras pa­ra to­das as ida­des coas úl­ti­mas no­vi­da­des

«A lec­tu­ra é ex­pe­rien­cia can­do con­flúen o tex­to ade­cua­do, o mo­men­to ade­cua­do e a sen­si­bi­li­da­de ade­cua­da», di o pro­fe­sor Jor­ge La­rro­sa. O mo­men­to e cou­sa que ten­des que ato­par ca­da un de vos e a sen­si­bi­li­da­de é al­go que se po­de cul­ti­var, e a pro­cur o me­llo

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PORTADA -

Res­ca­te ani­mal Pa­trick Geor­ge Tra­du­ci­do por Elo­die Bour­geo­is. Ed. Ju­ven­tud, 2016

On­ce pá­gi­nas trans­pa­ren­tes pa­ra mo­ver y co­lo­car al­ter­na­ti­va­men­te so­bre la ilustración de la pá­gi­na de­re­cha e iz­quier­da y la sen­sa­ción de dos efec­tos con­tra­pues­tos: di­fe­ren­tes ani­ma­les li­bres en su há­bi­tat o en­ce­rra­dos y cap­tu­ra­dos. Sin ape­nas tex­tos, que no son ne­ce­sa­rios por la con­tun­den­cia de los efec­tos.

■ Pa­ra pre­lec­to­res

Que­bra­ca­be­zas Diego Bian­ki Tra­du­ci­do por Ma­nue­la Ro­drí­guez. Ka­lan­dra­ka, 2016

Di­fe­ren­te. Ori­xi­nal. Un­ha sor­pre­sa en for­ma de li­bro que ate­sou­ra cai­xas, co­res, ros­tros e os me­llo­res sen­ti­men­to. «To­dos nós es­ta­mos fei­tos de po de es­tre­las», ad­vir­te Diego Bian­ki nes­ta obra de ar­te ela­bo­ra­da a par­tir da re­ci­cla­xe. Una men­sa­xe ne­ce­sa­ria den­de a pri­mei­ra infancia.

■ A par­tir de 3 anos

A va­ca que pu­xo un ovo Rus­sell Ayto e Andy Cut­bill Tra­du­ción de Lau­ra Sáez e Mó­ni­ca Pazos. Pa­tas­de­pei­xe, 2010

¿Quen di­xo que os ovos son cou­sa das ga­li­ñas? Ide on­de a va­ca Mar­jo­rie e que­da­re­des pam­pos. Ela non é un­ha va­ca cal­que­ra, ben o sa­ben os seus moi­tos fans. Boa no­ti­cia pa­ra os que apre­zan es­te con­to mag­ni­fi­ca­men­te ilus­tra­do que nos amosa que a xe­ne­ro­si­da­de é ca­paz de cou­sas in­cri­bles: ¡en se­tem­bro no­va en­tre­ga, no­vo con­to da va­ca Mar­jo­rie! Muuuuuu que si.

■ A par­tir de 3 anos

Axen­te Ri­ci­ños El He­ma­to­crí­ti­co. Ilus­tra­cións de Al­ber­to Vázquez. Xe­rais, 2016. Re­co­men­da­do por Lo­bi­ño Fe­roz

Non, non co­ñe­ces es­ta his­to­ria, aín­da que al­go sai­bas so­bre Ri­ci­ños, esa ra­pa­za tan des­con­si­de­ra­da cos osos. Aquí é un­ha axen­te ca­paz de me­dir­se aos ma­los máis ma­los dos con­tos. Bran­ca de Ne­ve, os ananos, os se­te ca­bri­tos e Han­sel Gre­tel van co­rrer ou­tra sor­te nes­ta his­to­ria.

■ Pri­mei­ros lec­to­res

Cuan­do un ele­fan­te se enamo­ra Da­vi­de Cali, Ali­ce Lot­ti Trad. de Ana San­cho Ro­sa­les. Ana­ya, 2016

Cuan­do al­guien se enamo­ra, y el amor lle­ga cuan­do me­nos lo es­pe­ras, ha­ce de to­do pa­ra lla­mar la aten­ción, pe­ro a la ho­ra de la ver­dad no se de­ci­de. Es­to le su­ce­de al ele­fan­te pro­ta­go­nis­ta. Im­por­tan­tes las ilus­tra­cio­nes, muy sen­ci­llas so­bre fon­dos blan­cos y en co­lo­res sim­ples, con el pro­ta­go­nis­ta co­mo re­fe­ren­te prin­ci­pal y muy bien en­gar­za­das con las des­crip­cio­nes de los tex­tos.

■ A par­tir de 7 años

Poe­mas bi­ro­llos pa­ra ler cos ollos Fran Alon­so. Xe­rais, 2016

Que di­ver­sión de so­pa de le­tras que fan ver­sos ofre­ce es­te li­bri­ño de Xe­rais. Se­gui­mos con aten­ción a Fran Alon­so, au­tor de

Con­tos ner­vio­sos,

es­ta vez po­lo ceo das ci­da­des. Ovos fri­tos, drons que bus­can o Nor­te, arro­bas, pun­tos e con­so­las ha­bi­tan o es­pa­zo in­fi­ni­to dun­ha poe­sía que xo­ga non pa­ra ga­ñar, se­nón por xo­gar. Es­tes poe­mas te­ñen bo ollo co­tián.

■ A par­tir de 6 anos

El tur­ban­te ro­jo Mon­tse­rrat del Amo. SM, 2015

La au­to­ra, un re­fe­ren­te en la li­te­ra­tu­ra in­fan­til y ju­ve­nil es­pa­ño­la fa­lle­ci­da en el 2015, mues­tra en mu­chos de sus li­bros su pa­sión por los via­jes y, en es­te ca­so, nos in­tro­du­ce en el Ra­jas­tán (In­dia). Alec­cio­na, con hu­mor, en so­li­da­ri­dad. Ku­ru, un ni­ño prín­ci­pe que se que­da so­lo en pa­la­cio, de­ci­de mez­clar­se con los ni­ño que re­co­gen es­tiér­col y re­gre­sa con la men­ta­li­dad cam­bia­da. Las ilus­tra­cio­nes en co­lor de San­dra de la Pra­da in­tro­du­cen al lec­tor en el con­tex­to y el sen­ti­do de la his­to­ria.

■ A par­tir de 7-8 años

Mon­ta­ñas na ca­ma María Molina e Son­ja Wim­mer. OQO, 2013

Ex­tra­or­di­na­ria é a his­to­ria de Mar­tín, tan­to co­mo a dos pe­que­nos que can­do van dur­mir non te­ñen me­do de ca­se na­da... sal­vo se a ca­ma se move de sú­pe­to, ou as es­ca­lei­ras ren­xen o es­cói­tan­se es­tra­ños asu­bíos. Es­te con­to fai do amor un­ha mon­ta­ña tan al­ta e có­mi­ca co­mo a ima­xi­na­ción dun neno. Tex­to e de­bu­xo na­mo­ran ao lec­tor que sa­be ler en­tre li­ñas, ¡e ao que non!

■ A par­tir de 8 anos

Di­no­sau­ros Roc Olivé. Baía Edi­cións, 2013

¿Oí­ches fa­lar al­gun­ha vez do Amar­ga­sau­rus, o Aris­to­nec­tes ou o Ty­lo­sau­rus? Se che fas­ci­nan os ani­mais máis gran­des que pi­sa­ron o pla­ne­ta, es­te é o teu li­bro, que ofre­ce un­ha ex­haus­ti­va cla­si­fi­ca­ción dos di­no­sau­ros se­gun­do a súa fa­mi­lia, lon­xi­tu­de e ca­li­da­des. Al­gúns eran do ta­ma­ño dun­ha pom­ba, pe­ro ou­tros eran mes­mo máis lon­gos que cin­co au­to­bu­ses postos un de­trás do ou­tro. ¿Que­res sa­ber máis? ¡Ábre­te, li­bro! ■ A par­tir de 8 anos

La ma­ra­vi­llo­sa me­di­ci­na de Jor­ge Roald Dahl. Edi­to­rial Lo­que­leo, 2016. Ilus­tra­do por Quen­tin Bla­ke. Trad. de Ma­ri­bel de Juan

Jor­ge, 8 años, tie­ne una abue­la de lo más egoís­ta y gru­ño­na. Can­sa­do de sus bro­mas de mal gus­to, un día en lu­gar de la me­di­ci­na le pre­pa­ra un po­tin­gue especial he­cho con to­do lo que en­cuen­tra por la ca­sa. Con él, la abue­la cre­ce des­me­su­ra­da­men­te y to­dos los ani­ma­les de la gran­ja. Su pa­dre, atis­ban­do el ne­go­cio, in­ten­ta que Jor­ge pre­pa­re de nue­vo la fór­mu­la, pe­ro los in­gre­dien­tes no son mez­cla­dos en la pro­por­ción ade­cua­da y la abue­la dis­mi­nu­ye has­ta des­apa­re­cer («eso es lo que le pa­sa a la gen­te por ser an­ti­pá­ti­ca»). Con su ha­bi­tual es­ti­lo dia­lo­ga­do, el au­tor cri­ti­ca tan­to el afán des­me­su­ra­do por en­ri­que­cer­se co­mo el tra­ta­mien­to que se da a los an­cia­nos. Fi­nal sor­pren­den­te tí­pi­co del au­tor, del que es­te año se ce­le­bran los 100 años de su na­ci­mien­to.

■ A par­tir de 9 años

Uli­ses e as cro­no­ami­gas. Sur­fis­tas en Ca­li­for­nia Éri­ca Es­mo­rís. Ilus­tra­cións de Ja­co­bo Fer­nán­dez Se­rrano. Sus­hi Books. Pró­xi­ma edi­ción en cas­te­lán

¿Aní­mas­te a pa­sar o ve­rán no cam­pa­men­to da Illa do Tem­po? Alí con­vi­ven ra­pa­zas de di­fe­ren­tes dé­ca­das do sécu­lo XX. Es­ta re­fres­can­te aven­tu­ra da au­to­ra de O po­der de Ama­bel e Ne­na e o mar fai da lec­tu­ra to­da un­ha ex­pe­rien­cia que per­mi­te rom­per as leis do tem­po, e non só, ta­mén os mo­dos con­ven­cio­nais de con­tar his­to­rias e to­das as ba­rrei­ras que só é quen de rom­per o hu­mor. ¿Vol­ve­mos aos 50?

Ca­raem­pa­na­da, a mes­tra de his­to­ria, ti­vo a cul­pa de to­do, é o pun­to de par­ti­da des­ta via­xe. Te­re­mos que dar­lle as gra­zas po­la súa ca­li­da­de de an­ta­go­nis­ta, por­que sen un bo an­ta­go­nis­ta a fic­ción non fa­ría his­to­ria, que­ri­do lec­tor.

■ A par­tir de 10 anos

Ba­rro de Me­de­llín Al­fre­do Gó­mez Cer­dá Ilus­tra­do por Xan Ló­pez Domínguez. Pre­mio Ala Del­ta 2007. Edel­vi­ves, 2012

Ca­mi­lo, 10 años, vi­ve en un ba­rrio mar­gi­nal de Me­de­llín (Co­lom­bia). Su pa­dre be­be y es agre­si­vo y Ca­mi­lo se pa­sa el día en la ca­lle con su in­se­pa­ra­ble ami­go An­drés. Pa­ra com­prar­le aguar­dien­te a su pa­dre, co­mien­za a ro­bar li­bros en una bi­blio­te­ca. Su in­ten­ción es ser la­drón, has­ta que ro­ba uno, con la vis­ta gor­da de la bi­blio­te­ca­ria, que co­mien­za a leer, y cam­bia de opinión. Una lla­ma­da a la cul­tu­ra co­mo me­dio pa­ra sa­lir del sub­de­sa­rro­llo con­ta­da con len­gua­je di­ná­mi­co, y con el va­lor aña­di­do de la amis­tad.

■ A par­tir de 9-10 años

29 his­to­rias dis­pa­ra­ta­das Uur­su­la Wöl­fel Edi­to­rial Ka­lan­dra­ka, 2009 Ilus­tra­do por Neus Bru­gue­ra i Na­dal Trad. de Franck Meyer y Su­sa­na Fer­nán­dez de Ga­briel

Re­la­tos bre­ves, en tono iró­ni­co, pe­ro no exen­tos de una crí­ti­ca a los de­fec­tos de nues­tra so­cie­dad. La his­to­ria del ba­ño de es­pu­ma es una fá­bu­la con­tra el con­su­mis­mo. La his­to­ria de la mu­jer que siem­pre que­ría es­tar más del­ga­da arre­me­te con­tra las mo­das y la anore­xia. La his­to­ria de la chi­ca tra­vie­sa, con­tra la ru­ti­na y los con­ven­cio­na­lis­mos...

■ A par­tir de 9-10 años

Las bru­jas Roald Dahl Edi­to­rial Lo­que­leo, 2016. Ilus­tra­do por Quen­tin Bla­ke, trad. de Ma­ri­bel de Juan

Un ni­ño huér­fano de pa­dre y ma­dre, al que el au­tor no po­ne nom­bre, vi­ve con su abue­la, que fu­ma­ba pu­ros y era una ex­ce­len­te con­ta­do­ra de cuen­tos de bru­jas. Cuan­do pa­sa­ban las va­ca­cio­nes en un ho­tel de la cos­ta, el pro­ta­go­nis­ta co­no­ce el se­cre­to que guar­da­ban las mu­je­res reuni­das en el Con­gre­so Anual de la Real So­cie­dad pa­ra la pre­ven­ción de la cruel­dad con los ni­ños, que no era más que la ta­pa­de­ra de un con­gre­so de bru­jas: la fór­mu­la 86, o ra­to­ni­za­dor de ac­ción retardada, que con apa­rien­cia de cho­co­la­te trans­for­ma­ba a los ni­ños en ra­to­nes. El pro­ta­go­nis­ta y otro ni­ño del ho­tel se con­vier­ten en ra­to­nes y con la ayu­da de la abue­la, con­si­guen des­truir a to­das las bru­jas reuni­das, aun­que otra mi­sión más im­por­tan­te les es­pe­ra. De­fen­sa de la va­len­tía y la in­te­li­gen­cia y crí­ti­ca a las per­so­nas y so­cie­da­des que se ocul­tan tras una más­ca­ra.

■ A par­tir de 11 años

O Pa­zo Má­xi­co Pe­dro Vol­ta Baía Edi­cións, 2009. Pró­lo­go de Jor­ge Blass.

Se te de­tés aquí, se­rás quen de atra­ve­sar a En­tra­da Se­cre­ta. ¿Ima­xi­nas? Ben­vi­do ao ilu­sio­nis­mo. Só tes que te fa­cer cun­ha va­ri­ña e cos con­se­llos des­te li­bro. ¿Que­res un­ha cai­xa de ce­reais má­xi­ca, lo­grar un­ha eva­sión im­po­si­ble ou en­trar no Sa­lón dos Mes­tres da Ma­xia? To­do mes­tre co­me­za co­mo apren­diz.

■ A par­tir de 11 años

Es­to y ESO Raúl Vacas Edel­vi­ves, 2012

Di­ce el au­tor que «es­te li­bro pre­ten­de mos­trar que cual­quier co­sa, por ex­tra­ña o ba­nal que sea, pue­de ser un poe­ma». Por ello se me­te a poetizar te­mas apa­ren­te­men­te tri­via­les, a crear es­truc­tu­ras mé­tri­cas re­la­cio­nas con las co­sas del cu­rrícu­lo es­co­lar: Edu­ca­ción Fí­si­ca, Idio­mas, Ma­te­má­ti­cas, Cien­cias So­cia­les, Fí­si­ca y Quí­mi­ca, Mú­si­ca... Lo que pre­ten­de es crear poe­mas muy pró­xi­mos a las vi­ven­cias co­ti­dia­nas de los jó­ve­nes y qué me­jor que ha­cer­lo to­man­do a bro­ma las co­sas de la es­cue­la.

■ A par­tir de 12 años

La Gue­rra Ci­vil con­ta­da a los jó­ve­nes Ar­tu­ro Pé­rez-Re­ver­te Edi­to­rial Al­fa­gua­ra, 2015. Ilus­tra­cio­nes de Fer­nan­do Vi­cen­te

En 30 ca­pí­tu­los de fá­cil lec­tu­ra, agru­pa­dos en cua­tro apar­ta­dos: los an­te­ce­den­tes, la gue­rra mis­ma, la Es­pa­ña fran­quis­ta y el re­torno a la de­mo­cra­cia. No pro­fun­di­za en las cau­sas del con­flic­to, se cen­tra en la des­crip­ción de có­mo su­ce­dió. Re­sal­tan, por su im­pac­tan­te rea­lis­mo, las ilus­tra­cio­nes que acom­pa­ñan a ca­da ca­pí­tu­lo, que re­cuer­dan las fo­tos de Ro­bert Ca­pa o los car­te­les pro­pa­gan­dís­ti­cos de la épo­ca.

■ A par­tir de 14 años

Eu­ro­pa Ex­press Andrea Ma­cei­ras. Xe­rais, 2015. Pre­mio Ju­les Ver­ne de Li­te­ra­tu­ra Xu­ve­nil

Pro­po­ñe­mos un In­te­rrail. ¿Que me­llor re­ma­ta­do o ba­cha­re­la­to? A au­to­ra que aca­dou o Ju­les Ver­ne 2015 fí­xoo da man dos seus per­so­na­xes Aroa, Xa­co­be, Ni­co, Bea­triz, Óscar, Pie­ro e Mía cun­ha in­tri­ga psi­co­ló­xi­ca con ecos de Words­worth e Ri­chard Frost que le­va a ad­ver­tir a for­za das ca­sua­li­da­des na no­sa vi­da. Ma­cei­ras na­rra en pri­mei­ra per­soa un­ha via­xe con­tem­po­rá­nea, co­ral, con iPho­nes e his­to­ria. Un­ha via­xe ne­ce­sa­ria, po­la be­le­za da pa­la­bra, á esen­cia do es­per­tar da vi­da.

■ A par­tir de 17 anos

El que jue­ga no ha­ce la gue­rra Elio Gia­co­ne Edi­to­rial CCS, 2016. Trad. de Al­be­ro Gar­cía-Ver­du­go. Il. de Cé­sar Lo Mo­na­co

Acer­ta­da re­co­pi­la­ción de 200 jue­gos de to­do el mun­do en su ver­sión más sen­ci­lla, lo que sig­ni­fi­ca ap­tos pa­ra po­ner­los en prác­ti­ca, agru­pa­dos en los cin­co con­ti­nen­tes. Su des­crip­ción va acom­pa­ña­da de sím­bo­los que in­di­can nú­me­ro de ju­ga­do­res, lu­gar ne­ce­sa­rio y otra in­for­ma­ción útil. Im­pres­cin­di­ble en una sa­la de pro­fe­so­res y pa­ra do­cen­tes in­tere­sa­dos en in­no­var.

■ Pa­ra pro­fe­sio­na­les

MÓ­NI­CA IRAGO

O ve­rán ofre­ce moi­tas ho­ras de le­cer que po­de­mos ocu­par coas me­llo­res lec­tu­ras

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.