D.O. Rías Bai­xas

La or­ga­ni­za­ción de­nun­cia ma­ni­pu­la­cio­nes en el pro­ce­so elec­to­ral de Rías Bai­xas

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PORTADA - SERXIO GON­ZÁ­LEZ

Unións Agra­rias re­ti­ró su can­di­da­tu­ra en la re­pe­ti­ción de las elec­cio­nes den Mea­ño

So­lo son ocho elec­to­res, pe­ro lo ocu­rri­do en su me­sa, la de Mea­ño, co­rres­pon­dien­te a los gran­des vi­ti­cul­to­res, es­tá ro­dean­do de enor­mes do­sis de po­lé­mi­ca el pro­ce­so de re­no­va­ción del con­se­llo re­gu­la­dor Rías Bai­xas. Unións Agra­rias cum­plió lo pro­me­ti­do y, a la vis­ta de que la jun­ta elec­to­ral re­cha­zó su pe­ti­ción pa­ra que se pa­ra­li­za­se la re­pe­ti­ción de los co­mi­cios, la or­ga­ni­za­ción re­ti­ró ayer su can­di­da­tu­ra. Ni tu­vo pre­sen­cia en la vo­ta­ción, ni su gen­te acu­dió a de­po­si­tar pa­pe­le­ta al­gu­na. «Non ten nin­gún sen­ti­do — sub­ra­ya Sa­muel La­go— que non se re­pi­tan as vo­ta­cións en to­do o cen­so, por­que ape­nas son un cen­to de vi­ti­cul­to­res, e es­tá cla­ro que des­te xei­to a ma­ni­pu­la­ción é moi doa­da».

El re­pre­sen­tan­te de UU. AA. se re­fie­re al he­cho de que la se­ma­na pa­sa­da apa­re­cie­sen nue­ve pa­pe­le­tas en la me­sa de Mea­ño, cuan­do el nú­me­ro de po­ten­cia­les vo­tan­tes se li­mi­ta­ba a ocho y úni­ca­men­te sie­te acu­die­ron a de­po­si­tar su vo­to. Las dos pa­pe­le­tas so­bran­tes tu­vie­ron, a la pos­tre, una im­por­tan­cia cru­cial, pues jus­ta­men­te esa fue la di­fe­ren­cia en­tre la Agru­pa­ción Pro­fe­sio­nal de Vi­ti­cul­to­res y la pro­pia Unións Agra­rias a la ho­ra de dispu­tar­se un vo­cal. Lo que el sin­di­ca­to re­cla­ma­ba es que los co­mi­cios se re­pi­tie­sen, no en la me­sa en la que se de­tec­tó el ton­go, sino en el con­jun­to del cen­so co­rres­pon­dien­te a los gran­des vi­ti­cul­to­res. ¿Por qué? «Por­que as ou­tras dúas can­di­da­tu­ras son afíns, e a Aso­cia­ción Agra­ria de Ga­li­cia, que non se xo­ga na­da —ob­tu­vo 35 vo­tos fren­te a los 29 de la agru­pa­ción pro­fe­sio­nal y a los 27 de UU. AA.—, vai fa­cer que a súa xen­te que vo­ta­ba en Mea­ño apoie á agru­pa­ción pa­ra evi­tar que nós ob­te­ña­mos ese re­pre­sen­tan­te, per­ver­ten­do así to­do o pro­ce­so», ad­vier­te La­go.

Unións Agra­rias sub­ra­ya las con­co­mi­tan­cias exis­ten­tes en­tre las otras dos lis­tas. Co­mo el he­cho de que dos di­ri­gen­tes de una de las or­ga­ni­za­cio­nes se pre­sen­ten en la can­di­da­tu­ra de la otra.

Así las co­sas, lo que ocu­rrió ayer es que el nú­me­ro de vo­tan­tes, si ya era pe­que­ño, se re­du­jo to­da­vía más en la me­sa de Mea­ño. De los ocho vi­ti­cul­to­res lla­ma­dos a las ur­nas, so­lo seis acu­die­ron a la re­pe­ti­ción de las elec­cio­nes. Uno de ellos vo­tó en blan­co. Dos res­pal­da­ron a la Aso­cia­ción Agra­ria de Ga­li­cia mien­tras que tres apo­ya­ron a la Agru­pa­ción Pro­fe­sio­nal de Vi­ti­cul­to­res. Así las co­sas, el vo­cal en dispu­ta cae del la­do de es­ta úl­ti­ma or­ga­ni­za­ción, en de­tri­men­to de Unións Agra­rias.

¿Qué su­ce­de­rá a par­tir de es­te mo­men­to? «Non cre­mos que o no­mea­men­to de vo­gais se vaia pa­ra­li­zar, pe­ro o no­so con­ten­cio­so es­tá pre­sen­ta­do e can­do o Tri­bu­nal Su­pe­rior de Xus­ti­za de Ga­li­cia to­me un­ha de­ci­sión é pro­ba­ble que a súa asig­na­ción cam­bie», in­di­ca Sa­muel La­go.

Con­fu­sión y pre­ci­pi­ta­ción

Su or­ga­ni­za­ción la­men­ta, en cual­quier ca­so, la for­ma en la que se ha abor­da­do es­te el pro­ce­so, vía Dia­rio Ofi­cial de Ga­li­cia, «sen dar opor­tu­ni­da­de de que os re­cur­sos se pui­de­sen es­tu­dar e, so­bre to­do, de xei­to con­fu­so e sen pu­bli­ci­da­de». En cam­bio, se­ña­la La­go, «ago­ra que se re­pe­tían as elec­cións en Mea­ño, tan­to den­de a con­se­lle­ría co­mo den­de o pro­pio con­se­llo mes­mo te­le­fo­na­ron dúas ve­ces aos elec­to­res».

«Di­ri­xen­tes dun­ha das dúas can­di­da­tu­ras afíns pre­sen­tá­ban­se po­la ou­tra, ¿fai fa­lla di­cir moi­to máis?» Sa­muel La­go Unions Agra­rias

M. MISER

Al fi­nal, en Mea­ño so­lo vol­vie­ron a vo­tar ayer seis elec­to­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.