En­ce ase­gu­ra que ajus­ta­rá su con­su­mo de agua «ás li­mi­ta­cións es­ta­ble­ci­das por Au­gas de Ga­li­cia»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PONTEVEDRA -

En­ce aca­ta­rá las res­tric­cio­nes de con­su­mo de agua que le im­pon­ga la Xun­ta de Ga­li­cia an­te la si­tua­ción de aler­ta por se­quía que se ha dic­ta­do ya pa­ra la cuen­ca del Lé­rez. A tra­vés de un co­mu­ni­ca­do de pren­sa, el gru­po pas­te­ro sub­ra­yó ayer que la fá­bri­ca de Lou­ri­zán «axus­ta­rá o seu con­su­mo ás li­mi­ta­cións es­ta­ble­ci­das por Au­gas de Ga­li­cia». Pre­vi­si­ble­men­te, el re­que­ri­mien­to del en­te au­to­nó­mi­co obli­gan­do a mo­de­rar el con­su­mo de agua has­ta en un 50 % lle­ga­rá a fi­na­les de se­ma­na a la se­de de la em­pre­sa, tal y co­mo anun­ció el pa­sa­do lu­nes el di­rec­tor de Au­gas de Ga­li­cia, Ro­ber­to Ro­drí­guez.

No obs­tan­te, des­de En­ce se sub­ra­ya la com­pa­ñía ya ha in­tro­du­ci­da en los úl­ti­mos diez años me­di­das en­ca­mi­na­das a re­du­cir el con­su­mo de agua. Tan­to que des­de la di­rec­ción del gru­po se sos­tie­ne que «a com­pa­ñía lo­grou nos úl­ti­mos dez anos o maior afo­rro de au­ga en Pontevedra e a súa co­mar­ca, por en­ci­ma de cal­que­ra ou­tra en­ti­da­de ou ins­ti­tu­ción pú­bli­ca».

A ma­yo­res, el co­mu­ni­ca­do des­ta­ca que «En­ce tra­ba­lla ac­ti­va­men­te no deseño da no­va de­pu­ra­do­ra que per­mi­ti­rá re­du­cir nun 90 % o uso de au­ga, o que a con­ver­te­rá na fá­bri­ca do seu sec­tor con me­nor con­su­mo de au­ga por to­ne­la­da pro­du­ci­da». En cual­quier ca­so, se sub­ra­ya que es­ta pre­vi­sión es­tá su­pe­di­ta­da «a que o Con­ce­llo de Pontevedra non se opo­ña á súa cons­tru­ción, xa que ma­ni­fes­tou que non dei­xa­rá a En­ce le­var a ca­bo nin­gún novo in­ves­ti­men­to». En es­ta lí­nea se en­mar­ca la pa­ra­li­za­ción del pro­yec­to de «in­te­gra­ción pai­sa­xís­ti­ca» de la fá­bri­ca de Lou­ri­zán «co­mo con­se­cuen­cia de que o Con­ce­llo im­pi­de a exe­cu­ción».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.