Des­de Tou­ra­das fó­ra de Pon­te­ve­dra afir­man que «é un es­pec­tácu­lo anacró­ni­co»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Pontevedra local - - PONTEVEDRA - C. RIANDE. L. B.

El por­ta­voz de Tou­ra­das fó­ra de Pon­te­ve­dra, Bor­xa Gon­zá­lez, pre­ten­de ha­cer un lla­ma­mien­to pa­ra la ma­ni­fes­ta­ción del sá­ba­do 11 de agos­to a las 20.00 ho­ras en la Pe­re­gri­na.

La con­cen­tra­ción ten­drá dos ejes reivin­di­ca­ti­cos fun­da­men­ta­les: en pri­mer lu­gar, «o que esi­xi­mos á Xun­ta de Ga­li­cia é que po­ña fin a ex­cep­ción das tou­ra­das na Lei de Pro­tec­ción ani­mal, xa que nós o en­ten­de­mos co­mo un­ha for­ma de mal­tra­to cla­rí­si­mo», re­fle­ja Bor­xa. Si en la pri­me­ra par­te so­li­ci­ta­ba a la Xun­ta, en la se­gun­da de­ci­dió ins­tar a la ciu­dad de Pon­te­ve­dra «que o Con­ce­llo con­ti­núe o seu com­pro­mi­so coa loi­ta an­ti­tou­ra­das e erra­di­que dun­ha vez o con­ve­nio que ten coa pra­za de tou­ros», ya que se­gún él Bor­xa Gon­zá­lez, el por­ta­voz, acom­pa­do por dos so­cias de la ins­ti­tu­ción mis­mo «en­tre­ga 35.000 eu­ros ao em­pre­sa­ria­do tau­rino pa­ra ce­le­brar o tor­neo me­die­val da Fei­ra Fran­ca. Es­tes car­tos in­di­rec­ta­men­te van pa­ra a ce­le­bra­ción das tou­ra­das e ta­mén lles per­mi­te dis­po­ñer dos es­pa­zos pú­bli­cos da ci­da­de pa­ra anun­ciar­se», afir­ma.

So­bre los en­cuen­tros con gen­te del ám­bi­to tau­rino, «res­pe­ta­mos os gus­tos de to­do o mun­do pe­ro is­to é un es­pec­tácu­lo anacró­ni­co que con­sis­te en tor­tu­rar a un ani­mal. De­be­mos evo­lu­cio­nar», con­clu­ye el por­ta­voz da aso­cia­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.