ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ár­bo­res ca­du­ci­fo­lias moi co­múns en Ga­li­cia. 2 Cuar­tos de ba­ño pú­bli­cos. Son re­flec­ti­do por un obs­tácu­lo. 3 Cin­co­cen­tos. Re­sul­ta­dos ou res­pos­tas exac­tas, por exem­plo nun­ha qui­nie­la. 4 Se­gun­da no­ta mu­si­cal. Afec­to apai­xo­na­do. Pre­po­si­ción. 5 Medida tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. Can moi for­te e va­len­te usa­do co­mo gar­dián e mais para ca­za maior. 6 O que ca­be no man­te­lo ou na saia re­co­lli­da. Ai­re.

7 Sím­bo­lo do car­bono. Agre, áci­do. Con­xun­ción. 8 Ca­mi­ña. Cer­ta cor azul. 9 Te­rreo bai­xo cu­ber­to de au­ga to­do o ano. Dá un­ha con­ta o seu re­sul­ta­do co­rrec­to. 10 De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. Des­ta ma­nei­ra. Ata­du­ra.

VERTICAIS 1 Obra pic­tó­ri­ca en­mar­ca­da. Pun­ta de te­rra que se in­ter­na no mar. 2 Ór­ga­nos do voo. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Ne­ga­ción. 3 Rin­glei­ra, ren­que. No­me que se lle dá ao cu­ra pá­rro­co en boa par­te de Ga­li­cia. 4 Aber­tu­ra oral. Al­can­za, con­se­gue. 5 Ao mes­mo tem­po, si­mul­ta­nea­men­te. Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. 6 Cin­cuen­ta. Ca­ma­da, ni­ña­da. Sím­bo­lo do io­do. 7 Signo al­fa­bé­ti­co. Illa ga­le­ga. 8 Fu­ra­do, ba­lei­ro. Sím­bo­lo do so­dio. Di­ri­xían­se a un si­tio. 9 In­gre­dien­te do xa­bón. Dis­cu­sión en­tre o ven­de­dor e o clien­te so­bre o pre­zo dun­ha mer­can­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.