ENCRUCILLADO

Da­río X. Cabana

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 Im­preg­na cun lí­qui­do. As­fi­xia, aba­fa, aco­ra. 2 No­me ára­be de Deus. Uten­si­lios para car­gar. Cheo de saú­de. 3 Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. Na so­cie­da­de tra­di­cio­nal hin­dú, per­soa sen cas­ta. De­bai­xo de. 4 Sím­bo­lo do hi­dró­xeno. Gran­de ave ra­paz ta­mén cha­ma­da aguia ma­ri­ña. Pre­po­si­ción. 5 En­cher un es­pa­zo. Le­van­tar de gol­pe. 6 Fi­llos no­vos das ove­llas. Pai mí­ti­co do xé­ne­ro hu­mano. 7 Do re­vés, ca­pa de na­ta que se for­ma na su­per­fi­cie do lei­te. Tra­gos, sor­bos. 8 Sím­bo­lo do ura­nio. Ma­ci­zo mon­ta­ño­so. Pe­za do es­que­le­to. 9 Pro­no­me de se­gun­da per­soa. Agra se­men­ta­da a pan. Sím­bo­lo do alu­mi­nio.

10 Es­coi­tou. Fú­til, in­subs­tan­cial. Pre­po­si­ción. 11 Bu­cles, es­pi­rais de ca­be­lo. Lou­cos.

VERTICAIS 1 Cal­que­ra ser de se­xo mas­cu­lino. Crea­dor, fei­tor. 2 Oi­ta­va par­te dun moio. Ani­mal do­més­ti­co. Tres. 3 Pe­lo de ove­lla. Mans pe­cha­das. Ar­bus­to da fa­mi­lia das eri­cá­ceas.

4 Cin­cuen­ta. Ba­rrís pe­que­nos. Pun­to car­di­nal. 5 Ex­tin­gues o lu­me ou a luz. Car­tas da ba­ra­lla. 6 La­brar a te­rra. Se­men­te pe­que­na e du­ra de cer­tas plan­tas. 7 Aga­rrar. Mon­te que é o sím­bo­lo na­cio­nal de Ar­me­nia, mais que per­ten­ce ao es­ta­do tur­co. 8 Sím­bo­lo do flúor. Afia­do. Pe­río­do de tem­po. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Pe­dra si­lí­cea usa­da en xoia­ría. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. 10 Ma­te­ria no seu es­ta­do máis fluí­do. Tra­du­ce á no­sa lin­gua. Pun­to car­di­nal. 11 Atar. Pe­zas do pi­so dos za­pa­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.