Jo­sé Luis Ta­boa­da: «Un­ha ima­xe de mar­ca ou un lo­go­ti­po ne­ce­si­ta ter de­trás un­has sen­sa­cións»

Pon­te­ve­dra aco­lle o día 9 un cur­so para crear ima­xes im­pac­tan­tes

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - CAR­MEN GAR­CÍA DE BUR­GOS

Jo­sé Luis Ta­boa­da (Ba­ra­kal­do, 1966) é o ase­sor tec­no­ló­xi­co de Smar­tPe­me en Ex­po­sal­nés, on­de im­par­te, en­trou­tros, o cur­so De­se­ña sin­xe­la­men­te ima­xes im­pac­tan­tes e pro­fe­sio­nais. —¿Co­mo se con­se­gue ese deseño «sin­xe­la­men­te»? —O pri­mei­ro que ten que ter cla­ro a em­pre­sa é a ima­xe que que­re trans­mi­tir por­que, se non, te­ño cla­ro cal son os va­lo­res que que­ro trans­mi­tir, por­que ao fi­nal, un­ha ima­xe de mar­ca, un lo­go­ti­po, o que se­xa, o que ne­ce­si­ta é ter co­mo pre­fe­ren­cia un­has sen­sa­cións. Ao fi­nal o que ven­de­mos son sen­sa­cións e emo­cións que vai trans­mi­tir a no­sa mar­ca. ¿En que seg­men­to? Na­que­les nos que nos desen­vol­va­mos. Se ve­mos Co­ca­co­la, mo­men­tos de fe­li­ci­da­de, se ve­mos Ikea, o que oco­rre arre­dor dos mo­bles. Así que o pri­mei­ro que te­mos que ter cla­ro é que que­re­mos trans­mi­tir, e un­ha vez que o te­ña­mos, va­lo­ro que as em­pre­sa te­ñan os con­ti­dos que se­xan vi­rais, o que o seu seg­men­to de mer­ca­do es­tá de­man­dan­do. E un­ha vez te­mos cla­ro os ob­xec­ti­vos e men­sa­xes e de­fi­ni­da a au­dien­cia, o se­guin­te son as fe­rra­men­tas para crear esa ma­xia. As ima­xes im­pac­tan­tes son aque­las moi vi­suais — un me­nú con ima­xes dos pra­tos e un pre­zo cha­ma­ti­vo— e con­sé­guen­se em­pre­gan­do fe­rra­men­tas de crea­ti­vi­da­de, co­mo un ban­ner im­pac­tan­te na túa si­na­tu­ra do teu co­rreo elec­tró­ni­co, ou un lo­go­ti­po cun­has ima­xes que can­do o usua­rio as to­ca o le­va a sec­cións di­fe­ren­tes. Que­re­mos que a au­dien­cia vaia on­de nós que­re­mos trans­mi­tir un­ha men­sa­xe: ofer­tas, no­vos pro­du­tos, etc. Usa­mos a no­to­rie­da­de, que é po­ñer o fo­co no no­so es­ca­pa­ra­te, a pá­xi­na web prin­ci­pal. —¿É doa­do ver a li­ña que se­pa­ra o im­pac­tan­te do mal gus­to? —Si, te­mos que ter cla­ro que as em­pre­sas em­pe­zan a xe­rar un­ha ima­xe de mar­ca que par­te de eli­xir a ti­po­gra­fía e as co­res, pe­ro o mal gus­to non. Un­ha em­pre­sa pon, co­mo se fo­se en for­ma de aneles, va­lo­res arre­dor da mar­ca. Can­do imos com­prar un iPho­ne, ¿que ato­pa­mos? Lu­xo, ex­clu­si­vi­da­de, tec­no­lo­xía. Xa­mais ve­re­mos un­ha ima­xe dun mó­bil di­fe­ren­te a un iPho­ne cun bar­co de lu­xo. A xen­te es­tá es­pe­ran­do ao se­guin­te mo­de­lo a ver que trae. Con­quis­ta­mos a tra­vés da ca­li­da­de. Non po­de­mos ter un­ha ima­xe im­pac­tan­te se des­pois a ca­li­da­de é ma­la. A ima­xe xe­ra in­quie­tu­de e sen­sa­ción de ne­ce­si­da­de e de sen­ti­men­tos, e des­pois que in­ter­ac­túen. Te­mos que pro­gra­mar moi ben os con­ti­dos no tem­po. —¿Cae­mos con fre­cuen­cia? —Si, ás ve­ces bus­ca­mos pro­vo­ca­ción, pe­ro sem­pre hai que ter un­ha ele­gan­cia. Pro­vo­car, si, ten un im­pac­to moi in­me­dia­to nun sen­ti­do ou ou­tro, pe­ro ta­mén ten con­se­cuen­cias. Se que­ro crear un­ha es­ta­bi­li­da­de na mi­ña au­dien­cia te­ño que crear sen­sa­cións que eles per­si­gan. —¿Cal se­rían as con­se­cuen­cias? —Que pro­vo­quei un es­cán­da­lo, atraín o fo­co so­bre min, pe­ro non hai con­ti­nui­da­de de mar­ca.

M. I.

Ta­boa­da, on­te, en Ex­po­sal­nés, on­de se im­par­ten os cur­sos CPAE.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.