«Non ve­xo ar­gu­men­tos xu­rí­di­cos pa­ra anu­lar as ofer­tas pú­bli­cas de em­pre­go»

Os Or­za­men­tos pro­rró­gan­se a 1 de xa­nei­ro se non hai uns no­vos e de xei­to ín­te­gro, in­cluín­do a ta­xa de re­po­si­ción

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo - TA­MA­RA MON­TE­RO SAN­TIA­GO / LA VOZ

Car­los Amoe­do (A Coruña, 1970) é catedrático de De­rei­to Ad­mi­nis­tra­ti­vo na Uni­ver­si­da­de da Coruña es­pe­cia­li­za­do en pro­ce­sos de ac­ce­so á fun­ción pú­bli­ca. —Pó­den­se con­vo­car as opo­si­cións ou non? —Hai un pa­so pre­vio que é apro­bar a ofer­ta de em­pre­go pú­bli­co anual. O que se es­tá dis­cu­tin­do é se as co­mu­ni­da­des ou en­ti­da­des lo­cais po­den fa­cer esas ofer­tas. Pa­ra que se poi­dan apro­bar o ou­tro pa­so pre­vio é que ha­xa Lei de Or­za­men­tos, que fi­xa a ta­xa de re­po­si­ción. —Se hai uns Or­za­men­tos pro­rro­ga­dos que fi­xa­ban un­ha ta­xa do 100 %, po­de­rían con­vo­car­se con esa ta­xa?

—Pó­de­se apro­bar na me­di­da na que ao non exis­tir os Or­za­men­tos do 2017 en­tén­den­se pro­rro­ga­dos os do 2016 e a ta­xa de re­po­si­ción pa­ra esa ofer­ta pú­bli­ca de em­pre­go se­ría a que apa­re­ce no ar­ti­go 20 da Lei de Or­za­men­tos pa­ra o 2016, que é o 100 % pa­ra sa­ni­da­de e edu­ca­ción. —E o ar­ti­go 20 se­gue en vi­gor. —O que po­de di­cir un xu­ris­ta con­for­me ao ar­ti­go 134 da Cons­ti­tu­ción e o ar­ti­go 38 da Lei Xe­ral Or­za­men­ta­ria é que a pró­rro­ga

rea­lí­za­se a 1 de xa­nei­ro e rea­lí­za­se in­te­gra­men­te, sal­vo nas ex­cep­cións que es­ta­ble­ce o ar­ti­go 38 da Lei Xe­ral Or­za­men­ta­ria. —Que son? —Os cré­di­tos de in­ves­ti­men­to e trans­fe­ren­cias co­rren­tes. Xu­ri­di­ca­men­te non aca­bo de ver os ar­gu­men­tos que uti­li­za­ría a Avo­ga­cía do Es­ta­do ou a Xun­ta pa­ra re­qui­rir a anu­la­ción dun­ha ofer­ta pú­bli­ca de em­pre­go apro­ba­da no 2017 con ese 100 % de ta­xa de re­po­si­ción apro­ba­do no 2016. Non os ve­xo por­que sin­ce­ra­men­te creo que non os hai. —Pe­ro hou­bo amea­zas de im­pug­na­ción. Non hai ba­se? —Ob­xec­ti­va­men­te non al­bis­co os ar­gu­men­tos xu­rí­di­cos pa­ra ata­car esas ofer­tas de em­pre­go. —O País Vas­co xa pu­bli­cou a con­vo­ca­to­ria. —Pa­ra fa­cer un­ha im­pug­na­ción des­te es­ti­lo an­tes de ir á xu­ris­di­ción con­ten­cio­sa a Avo­ga­cía do Es­ta­do o que fai é re­qui­rir a anu­la­ción do de­cre­to que apro­ba a ofer­ta pú­bli­ca de em­pre­go. A Avo­ga­cía ten un mes e des­pois a Ad­mi­nis­tra­ción aín­da ten dous me­ses pa­ra con­tes­tar. Ha­be­ría que es­pe­rar pa­ra ver se ne­se pe­río­do de tem­po sae a Lei de Or­za­men­tos. —Hai ma­nei­ra de blin­dar­se? —Se as co­mu­ni­da­des te­ñen dú­bi­das so­bre a se­gu­ri­da­de xu­rí­di­ca das ofer­tas po­den bus­car xei­tos de blin­dar­se, por exem­plo me­ten­do un­ha dis­po­si­ción tran­si­to­ria on­de se ex­pli­ci­te que a ofer­ta pú­bli­ca de em­pre­go se exe­cu­ta­rá na me­di­da en que se­xa res­pec­tuo­sa coa ta­xa de re­po­si­ción que se apro­be nos Or­za­men­tos pa­ra o 2017.

C. QUIAN

Amoe­do é es­pe­cia­lis­ta en pro­ce­sos de ac­ce­so á fun­ción pú­bli­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.