PON­TE­VE­DRA Creen que una per­so­na dis­fra­za­da ro­bó en el bar de Joa­quín Cos­ta

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

La Po­li­cía Na­cio­nal in­ves­ti­ga si el in­cen­dio en el bar Oran­ge, en Joa­quín Cos­ta, fue in­ten­cio­na­do. De he­cho, sos­pe­chan que una per­so­na dis­fra­za fue quien sus­tra­jo el di­ne­ro de la ca­ja re­gis­tra­do­ra, que guar­da­ba unos 150 eu­ros. Por otro la­do, agen­tes de la Co­mi­sa­ría ad­vir­tie­ron de los ries­gos de In­ter­net a los ni­ños del co­le­gio Cam­po­lon­go.

O Cen­tro Cultural e De­por­ti­vo de Vi­la­lon­ga ho­me­na­xea ma­ñá ao que foi o seu pre­si­den­te 18 anos ata a súa re­cen­te re­nun­cia. —¿Des­de can­do es­tá im­pli­ca­do la vi­da so­cial de Vi­la­lon­ga? —Des­de hai moi­to tem­po. A mi­ña vo­ca­ción de ser­vi­zo pú­bli­co em­pe­zou aos 17 anos, no clu­be de fút­bol, e ta­mén pre­si­dín, ade­mais da Cultural, a AN­PA, a co­mi­sión de fes­tas e ata fun con­ce­llei­ro do 95 ao 99. Che­guei a es­tar en tres aso­cia­cións á vez. —¿Por que lle de­di­cou tan­tos anos á Cultural? —Es­ta so­cie­da­de na­ceu no 1978, por aquel en­ton­ces hou­bo que fa­ce­lo edi­fi­cio e a Cultural pres­tou ser­vi­zos non só aos seus so­cios, se­nón a to­da a pa­rro­quia. Foi un­ha so­cie­da­de mo­dé­li­ca no Sal­nés, que ti­vo ata 1.500 so­cios. Ma­nuel Gon­zá­lez.

Lo­go, co­mo to­das as cou­sas, atra­ve­sou por anos bos e ma­los. No 99, es­ta­ba ron­dan­do o ce­ro, es­ta­ba inac­ti­va e un gru­po de so­cios o que fi­xe­mos foi bo­tar­lle man e le­van­ta­la ou­tra vez —¿Que lo­gro des­ta­ca­ría da súa tra­xec­to­ria nes­te co­lec­ti­vo? —Un dos lo­gros máis im­por­tan­tes foi sa­ca­la Cultural da inac­ti­vi­da­de e re­cu­pe­rar os so­cios. E pa­ra fa­ce­lo era im­pres­cin­di­bi­le do­tar­la dun­ha ac­ti­vi­da­de con­ti­nua, cun­ha pro­gra­ma­ción anual, fo­men­tar a cultural, o ocio e a di­ver­sión dos —An­tes das ele­cións o al­cal­de que es­tá ago­ra fi­xo un con­tra­to asi­na­do de que ía com­prar o edi­fi­cio, que o fi­xo a Cultural no seu día, pe­ro que por ou­tras cir­cuns­tan­cias caeu en mans do seu ac­tual pro­pie­ta­rio. E iso que deu 35 anos ser­vi­zo a to­dos, in­clui­do ao Con­ce­llo, que non ti­vo que fa­cer aquí un­ha ca­sa de cul­tu­ra. Ago­ra di que non po­de fa­cer esa com­pra, e co­mo pa­sa en to­das as ba­ta­llas, hai un per­de­dor e fun eu. Por iso me fun. E un­ha fal­ta de sen­si­bi­li­da­de des­ta cor­po­ra­ción e de ou­tras. No PXOM do 2003 se ti­ña que ter afec­ta­do o lo­cal pa­ra equi­pa­men­to pú­bli­co. Eu pre­si­día Co­de­se­vi e o pe­di­mos, pe­ro non se nos fi­xo ca­so —¿Afec­ta­rá o cam­bio de sé? —Si, ve­xo­lle un fu­tu­ro com­pli­ca­do e es­pe­ro que se man­te­ña.O cam­bio é co­mo aquel que es­tá en­fer­mo e que que­da to­ca­do. —Do meu pa­so por alí, do que me sin­to máis or­gu­llo­so é de ter apor­ta­do o meu gra­ni­ño de area pa­ra que os ra­pa­ces fi­xe­sen de­por­te, in­cluí­dos os meus fi­llos. Hai 30 anos ha­bía que ir bus­car os ra­pa­ces ás ca­sas, pe­dir­lle aos pais por fa­vor que os dei­xa­sen xo­gar, por­que os do­min­gos moi­tas ve­ces os ti­ñan tra­ba­llan­do. Era un­ha la­bor moi di­fí­cil —¿E da AN­PA? —Un­ha das gran­des xes­tións foi con­se­guir o trans­por­te es­co­lar. Ti­ña en con­tra ao con­se­llo es­co­lar e a to­do o mun­do, pe­ro o con­se­gui­mos. Da­que­la ha­bía co­le­xios aos que llo de­ron por lei, pe­ro a nós non, e hou­bo que loi­tar moi­to ata con­se­guir ese trans­por­te. —¿E da aso­cia­ción Co­de­se­vi? —Eu es­ti­ven en va­rias aso­cia­cións e vai ser di­fí­cil que me saí­da esa vo­ca­ción do cor­po, pe­ro po­do di­cir que moi­tas cou­sas que ten Vi­la­lon­ga se con­se­gui­ron a tra­vés das aso­cia­cións, co­mo o pa­vi­llón, o cen­tro de saú­de, por dar uns exem­plos.

CAPOTILLO

CAPOTILLO

Char­la de la po­li­cía en el co­le­gio Cam­po­lon­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.