«Te­mos que dar un pa­so ha­cia adian­te, pe­ro sen apoio é di­fí­cil»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo -

Ana Ro­me­ro Ma­siá (San­tia­go de Com­pos­te­la, 1952) le­va dé­ca­das vin­cu­la­da á do­cen­cia, e sem­pre ti­vo un pa­pel des­ta­ca­do, pri­mei­ro co­mo res­pon­sa­ble das es­ca­va­cións do Cas­tro de Bor­nei­ro, en Ca­ba­na, e máis tar­de no ins­ti­tu­to on­de desen­vol­veu a súa ca­rrei­ra, o Mon­te das Moas da Co­ru­ña. —Por que se pre­sen­tou pa­ra di­rec­to­ra do IES? —A ver­da­de é que son por acla­ma­ción do claus­tro, que eu non ti­ña in­tere­se nin­gún. —Ben: un­ha mu­ller que se xus­ti­fi­ca po­lo seu posto pa­ra fa­lar de por que as mu­lle­res non es­tán en postos de res­pon­sa­bi­li­da­de! —Cer­to! [ri­sas] Ves? As mu­lle­res ten­de­mos a xus­ti­fi­car­nos sem­pre pa­ra ocu­par un si­tio. —Por que cre que non que­ren res­pon­sa­bi­li­da­des no tra­ba­llo? —Por­que es­tas res­pon­sa­bi­li­da­des su­po­ñen moi­to tem­po e non com­pen­san eco­no­mi­ca­men­te. Por iso non dan o pa­so adian­te, por­que fan moi­tas ou­tras cou­sas fó­ra do tra­ba­llo. —Cre que un­ha mu­ller con fa­mi­lia po­de as­cen­der la­bo­ral­men­te se a súa pa­re­lla non a apoia? —Sen apoio da súa pa­re­lla, co­mo non se­xa sol­tei­ra ou viú­va...! No meu ca­so, eu o te­ño cla­ro: o que pui­den fa­cer na mi­ña vi­da, sem­pre foi por­que ti­ña o apoio da mi­ña pa­re­lla. Nós sa­be­mos que as mu­lle­res te­mos que dar un pa­so adian­te, ocu­par os es­pa­zos de po­der, pe­ro con res­pon­sa­bi­li­da­des fa­mi­lia­res e sen apoio é moi di­fí­cil. O pri­mei­ro que che din é que por que non que­das na ca­sa [des­pois das ho­ras le­gais de tra­ba­llo] que é máis có­mo­do. —Co­mo ve ás ra­pa­zas de ho­xe pa­ra ocu­par eses postos? —Son moi pe­si­mis­ta, á ver­da­de. Hai un­ha de­pen­den­cia dos seus mo­zos preo­cu­pan­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.