Re­cei­tas maes­tras e téc­ni­cas de van­gar­da do pan ga­le­go

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - IN­FOR­ME EN V

A crea­ción da In­di­ca­ción Xeo­grá­fi­ca Pro­te­xi­da Pan Ga­le­go con­vér­te­se na es­cu­sa per­fec­ta pa­ra ache­gar­se a un dos pro­du­tos gas­tro­nó­mi­cos que dis­tin­gue a Ga­li­cia. Os re­por­tei­ros pa­ran pri­mei­ro en Cea, en O Forno Do Car­los. Ta­mén co­ñe­ce­rán as re­cei­tas pa­na­dei­ras da Pa­na­de­ría Ar­gi­bay, de Po­rri­ño, e Mo­ra­les, en Ar­tei­xo. E da man dos crea­do­res de Tras­tri­go, en Vi­go, e de Pan da Moa ana­li­za­rán as téc­ni­cas de van­gar­da e o futuro do sec­tor. Mó­ni­ca Pérez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.