EN­CRU­CI­LLA­DO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HO­RI­ZON­TAIS 1 La­ga­ña, ca­rra­ña. Co­lo­cas. 2 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Te­ci­do de abri­go que le­va un­ha ca­pa de pe­lo por un­ha ca­ra. Sím­bo­lo do io­do. 3 Con­xun­ción que ex­pre­sa do­bre ne­ga­ción. Exer­cer o po­der mo­nár­qui­co. 4 Po­súes. Sím­bo­lo do so­dio. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. 5 Co­mún, pro­pio de to­dos, ou pa­ra to­dos. Do re­vés, pre­po­si­ción. 6 Con­xun­ción. O mes­mo ca “veos”, no sen­ti­do de ma­ni­ve­las. Ca­fe­te­ría.

7 Chou­sa, ei­do. Ma­llei­ra, bou­ra. 8 Bó­la dun co­lar. Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Pun­to car­di­nal. 9 Li­rio he­rál­di­co. La­bios. 10 No­me clá­si­co da pri­mei­ra no­ta mu­si­cal. Cis­co. Se­me­llan­te. 11 Xei­to, mo­do. Fi­bra téx­til. 12 Deus gre­go do amor. Mar­char­mos.

VERTICAIS 1 Na­da. Xa­bón lí­qui­do. Com­bus­tión vi­si­ble. 2 Mi­no­ría se­lec­ta. Pu­bli­car li­bros. 3 Mil. Es­tru­tu­ras or­gá­ni­cas en for­ma de cor­dón que trans­mi­ten im­pul­sos e sen­sa­cións en­tre o ce­re­bro e as di­fe­ren­tes par­tes do cor­po. La­zo aper­ta­do. 4 Do re­vés, ca­pa­ci­da­de de crer sen pro­bas. Mar­cha­ra pa­ra fó­ra. On­de se po­ñen os za­pa­tos. 5 Des­ci­frar un es­cri­to. Ga­ban­za, elo­xio. Ma­cho da va­ca. 6 Máis alá. Con­soan­te. Es­coi­ta. Cei­ba gar­ga­lla­das. 7 Re­ci­pien­tes pa­ra au­ga ben­di­ta. Rom­per, cre­bar. 8 Ali­men­to por an­to­no­ma­sia. Abran­gue, cin­gue. Mil. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Fai vir. Ór­gano da vis­ta. 10 Tra­ta­men­to in­glés. Trans­por­tas pa­ra aquí. Car­ta da ba­ra­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.