«É cu­rio­so que os ul­tra­ca­tó­li­cos ago­ra se es­cu­den na cien­cia»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Sociedad - LAU­RA G. DEL VA­LLE

«Eu só ti­ven pe­que­nos pro­ble­mas, co­mo dar al­gun­ha ex­pli­ca­ción can­do fi­xen a tran­si­ción hai dous anos. Por des­gra­za non to­dos es­tán na mi­ña si­tua­ción e so­fren máis. Pe­ro non te­ñen que ter ver­go­ña, por­que un non se po­de aver­go­ñar de quen é». Por eso, Isaac Pi­co es­tá in­dig­na­do con la úl­ti­ma cam­pa­ña de Haz­te Oír. «Non sei o que pre­ten­den, por­que se é fo­men­tar o odio pen­so que con­se­gui­ron to­do o con­tra­rio, xa que aín­da que te­ñen apoio, moi­ta xen­te sen­si­bi­li­zou­se con nós a raíz do au­to­bús». Una reac­ción con la que es­te fe­rro­lano, de 18 años, se mues­tra en­can­ta­do «por­que es­te é un te­ma que non es­tá to­tal­men­te su­pe­ra­do. Al­guén que quei­ra es­tar co­mi­go ten­me que acep­tar co­mo son, eu o te­ño cla­ro, pe­ro hai xen­te que non tra­ta­ba o te­ma con na­tu­ra­li­da­de e ago­ra po­de que si». «O pro­ble­ma é edu­ca­cio­nal —pro­si­gue—. Se ti lle con­tas a un neno de 5 anos es­ta reali­da­de, en­tén­dea me­llor que un adul­to. Por iso é clave tra­tar is­to con na­tu­ra­li­da­de; eu fá­goo e fun­ció­na­me. Son un ho­me e xa es­tá, in­de­pen­den­te­men­te da bio­lo­xía. Que por cer­to, fai­me gra­za que es­tes ul­tra­ca­tó­li­cos pre­ci­sa­men­te se es­cu­den na cien­cia ago­ra. É cu­rio­so».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.