A par­tir da mor­te de Ro­sa­lía de Cas­tro con­ver­teu­se en es­cri­tor mo­no­lin­güe

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

Pon­dal, co­mo ten di­to o pa­trón da fun­da­ción Luis Gia­dás, dei­xou un­ha in­xen­te obra froi­to dun ho­me erra­bun­do, aman­te da bio­lo­xía, egoís­ta, fi­ló­lo­go, mi­sán­tro­po e mi­só­xino, eru­di­to e bi­blió­fi­lo em­pe­der­ni­do. Fe­rrei­ro cre que al­gun­ha des­tas con­di­cións atri­buí­das eran froi­to da súa ori­xe en cer­to xei­to aris­to­crá­ti­ca. Fe­rrei­ro é o gran re­cu­pe­ra­dor na edi­ción da obra pon­da­lia­na: Quei­xu­mes

(1995), Poe­mas ma­nus­cri­tos (2001) e Os Eoas (2005). Lem­bra que o es­cri­tor de Pon­te­ce­so em­pe­za a in­ten­si­fi­car o uso do ga­le­go a par­ti­res de 1863, can­do sae Can­ta­res ga­lle­gos, de Ro­sa­lía. Can­do ela mo­rre, Pon­dal con­vér­te­se en «uni­lin­güe». Non vol­ve pu­bli­car poe­mas en es­pa­ñol. En 1886, a Bi­blio­te­ca Ga­lle­ga edi­tou Quei­xu­mes do pi­nos, o se­gun­do nú­me­ro da co­lec­ción des­pois de Los pre­cur­so­res, de Mur­guía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.