EN­CRU­CI­LLA­DO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HO­RI­ZON­TAIS 1 Pri­sións. Sím­bo­lo do car­bono. 2 Agú­za­las. Si­glas co­mer­ciais. 3 Sím­bo­lo do ní­quel. Re­ga­las. O mes­mo ca “po­ñer”.

4 Pri­mei­ro ca ago­ra. País in­su­lar de Amé­ri­ca. 5 Ca­pi­tal de Apu­lia. Que du­ra pou­co, que pa­sa ra­pi­da­men­te. 6 Ar­ti­go mas­cu­lino. Cas­te de uva tin­ta. Pun­to car­di­nal. 7 Do re­vés, aso­la, de­vas­ta. Sím­bo­lo do car­bono. 8 Ar­ti­go in­de­ter­mi­na­do. Co­ñe­zo, non ig­no­ro. Te­rra bai­xa en­tre mon­ta­ñas. 9 Po­suír. Día da se­ma­na. 10 Aneis que for­man par­te dun­ha ca­dea. Mar­car cun si­nal im­pre­so. 11 Sím­bo­lo do roent­gen. Grao de ele­va­ción do son. Cae au­ga en fa­lo­pas. 12 Pau­lo (...), his­to­ria­dor ga­lai­co­rro­mano. Au­gar­den­te de ca­na de azu­cre.

VERTICAIS 1 Plan­ta que dá un­ha fi­bra moi axei­ta­da pa­ra fa­cer cor­das. Ma­triz. 2 Pon no seu pun­to xus­to de ton un ins­tru­men­to musical. Aro que se pon nun de­do. Con­soan­te. 3 Do re­vés, mar­char. Pre­po­si­ción. Par­ti­do, cre­ba­do. 4 Asen­tos in­di­vi­duais con res­pal­do. Si­nal in­ter­na­cio­nal de so­co­rro. 5 Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa. Vi­la e con­ce­llo de Fe­rrol­te­rra. Sím­bo­lo do ní­quel. 6 Ani­mais an­fi­bios. Di­vin­da­des in­fer­nais ro­ma­nas. Ar­ti­go mas­cu­lino. 7 Tes tal con­di­ción. Be­ce­rra. Co­mo é de­bi­do.

8 Con­soan­te. Ana­co de pó­la que se en­xer­ta. Ter tal pre­zo ou es­ti­ma­ción. 9 Tun­da, ma­llei­ra. Ca­pi­tal do con­ce­llo de Ba­lei­ra.

10 Ca­pa de xea­da. Lou­bán, la­ca­zán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.