ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1

Si­tio con ve­xe­ta­ción ar­bus­ti­va moi den­sa. 2 Arran­xei. Con­tan, afir­man. 3 Ca­da un dos ex­tre­mos do ei­xe de ro­ta­ción da Te­rra. Desexo, te­ño von­ta­de de. 4 Ór­ga­nos do voo. Ma­nía, tei­ma, ob­se­sión, al­te­ra­ción ner­vio­sa. Pre­po­si­ción. 5 Ani­mais an­fi­bios. Mur­char, per­der o vigor ou o bo as­pec­to. 6 Pa­rro­quia do Cou­rel que é un­ha al­dea úni­ca de­cla­ra­da ofi­cial­men­te Ben de In­tere­se Cul­tu­ral. Con­soan­te. 7 Sím­bo­lo do bo­ro. Se­gun­da no­ta mu­si­cal. Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Pre­po­si­ción. 8 Es­tra­ños. Va­si­llas gran­des de ba­rro. 9 No­me ca­pi­cúa de mu­ller. Plan­ta me­di­ci­nal usa­da para cu­rar con­tu­sións e es­cor­da­du­ras. 10 A que go­za co su­fri­men­to alleo. Exis­tir. 11 Va­cuo, ba­lei­ro. Ade­re­zo, or­na­men­ta­ción. 12 Fi­lla po­lí­ti­ca. Es­coi­tar. Pun­to car­di­nal.

VERTICAIS

1 Raer, cor­tar ao ren­te. Es­cu­do he­rál­di­co. 2 Mos­tras, en­si­nas. Ca­cho, pe­da­zo. 3 Doen­za, pre­xuí­zo, dano. Se­rran­chín. 4 Fran­cis­co (...), poe­ta ro­mán­ti­co ga­le­go. Pa­raí­so do Alén. Un. Pre­po­si­ción. 5 Des­ci­fra un tex­to. No­me de le­tra. Xoán An­to­nio (...) e Ar­ce, gra­má­ti­co ga­le­go do Re­xur­di­men­to. 6 Ma­te­ria fluí­da de vo­lu­me cons­tan­te. Pou­co fre­cuen­te. 7 Con­xun­ción. Be­rra­ron. Sím­bo­lo do ní­quel. 8 Ima­xi­nar, con­ci­bir, dis­co­rrer. De­sen­gu­rrar. 9 Cei­bar gar­ga­lla­das. Ai­re. Do re­vés, ma­dei­ra asiá­ti­ca de gran ca­li­da­de, moi re­sis­ten­te e du­ra­ble . 10 Atar, anoce­gar. Fi­gu­ra­da­men­te, pa­sa­ron moi­ta ca­lor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.