ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Cruz que le­van no pei­to os bis­pos. Sím­bo­lo do gra­mo. 2 Cei­bar gar­ga­lla­das. Ór­gano ex­cre­tor. Ter­mi­na­ción de in­fi­ni­ti­vo. 3 Mari­ña de gue­rra. Dono, pa­trón. 4 Ma­mí­fe­ro mar­su­pial aus­tra­liano que vi­ve a ba­se de fo­llas de eu­ca­lip­to. Ga­ran­tía que se pre­sen­ta por ou­tro. 5 Mar­cha­ban. To­xo (...), es­pe­cie de to­xo que flo­rea en ou­tono. 6 Car­ta da ba­ra­lla. Con­ce­llo on­de é a ro­ma­xe dos Mi­la­gres de Amil. 7 Pun­to car­di­nal. Igre­xa prin­ci­pal dun­ha dio­ce­se. Do­ce me­ses. Dez. 8 Te­mor, re­ceo. Ar­ti­go mas­cu­lino. Tra­sei­ro. 9 In­ver­te­bra­do ma­ri­ño que for­ma arre­ci­fes de co­ral. Fo­gar. 10 Agri­de, aco­me­te. Xa­que de­fi­ni­ti­vo no xa­drez. 11 Gran río de Ita­lia. Pei­xe ma­ri­ño moi sa­be­dor. 12 Al­tar. Mí­rano.

VERTICAIS 1 Agra­da­ban. Bis­po de Ro­ma. 2 An­guías ma­cho que vi­ven nas rías e nos es­tei­ros. Má­qui­na que pro­du­ce mo­ve­men­to. 3 Fi­llo dos mes­mos pais. On­de se sen­ta o xi­ne­te. Pre­po­si­ción. 4 Sím­bo­lo da tes­la. Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Pro­fe­sio­nal ti­tu­la­do uni­ver­si­ta­rio ao que ta­mén se lle cha­ma dou­tor aín­da que só se­xa li­cen­cia­do. 5 Xo­ga­da do mus. Pe­dra si­lí­cea de gran be­le­za. 6 Es­pe­cie de val flu­vial aso­la­ga­do po­lo mar. Labra a te­rra. Ar­ti­go mas­cu­lino. Dí­gra­fo usual na es­cri­ta do ga­le­go. 7 Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Prén­deno. Bran­do ou bran­da. 8 Cin­cuen­ta. Uten­si­lio de la­bran­za. Pas­ta de te­rra e au­ga. 9 Arran­xa. An­ti­ga car­ti­lla pa­ra apren­der a ler. 10 Por­ción de lí­qui­do que se in­xi­re dun­ha vez. Pei­xe de mar que ta­mén se cha­ma chi­cha­rro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.