Quen fa­la ho­xe dos tra­ba­lla­do­res?

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Opinión -

Un­ha das cou­sas máis asom­bro­sas que es­tán pa­san­do nes­te úl­ti­mo ano é que hai quen es­tá a re­cu­pe­rar aos tra­ba­lla­do­res co­mo su­xei­to po­lí­ti­co. Apa­ren­te­men­te e con­tra­di­to­ria­men­te. Le­va­mos dé­ca­das es­coi­tan­do fa­lar da fin da cla­se ope­ra­ria, dos dis­cur­sos pa­ra to­da a so­cie­da­de den­de a es­quer­da, da com­ple­xi­za­ción das cla­ses so­ciais nas so­cie­da­des avan­za­das, pe­ro de sú­pe­to os tra­ba­lla­do­res —así, en mas­cu­lino— vol­ven es­tar no dis­cur­so dal­gúns po­lí­ti­cos. Trump, en to­da a súa lon­ga cam­pa­ña, non pa­rou de re­fe­rir­se a eles co­mo pro­ta­go­nis­tas elec­to­rais do seu «Amé­ri­ca pri­mei­ro», Ma­rie Le Pen fa­la de co­te co­mo de­fen­so­ra dos tra­ba­lla­do­res fran­ce­ses fron­te aos com­pe­ti­do­res in­mi­gran­tes na ver­sión máis clá­si­ca, a úl­ti­ma foi a The­re­sa May de des­pois do bre­xit, nun xi­ro dis­cur­si­vo que nun­ca ima­xi­na­ra­mos nos con­ser­va­do­res bri­tá­ni­cos. Cla­ro que tam­pou­co ima­xi­ná­ba­mos a Trump pre­si­den­te, o bre­xit, nin tan­tos xe­nó­fo­bos chau­vi­nis­tas vol­ven­do amea­zar Eu­ro­pa. In­cri­ble pe­ro ver­da­de, pres­ten aten­ción ao que din.

Ou­tros se­guen a iner­cia de que­rer vol­ver a un seu pe­queno mun­do que xa non exis­te. A re­cen­te in­sis­ten­cia do PSOE no dis­cur­so so­cial­de­mó­cra­ta é loa­ble, pe­ro non tan­to o em­pe­ño dal­gúns, co­mo Abel Ca­ba­lle­ro, en usar esa eti­que­ta pa­ra ne­gar­se co­mo es­quer­da nun cu­rio­so pin­cha­car­nei­ro dia­léc­ti­co que di­fe­ren­za a so­cial­de­mo­cra­cia da es­quer­da. Non é un­ha tei­ma no­va no mun­do ibé­ri­co e de fei­to así se deu en cha­mar des­pois da Re­vo­lução dos cra­vos o partido maio­ri­ta­rio da no­va de­rei­ta por­tu­gue­sa: Partido So­cial-De­mó­cra­ta Por­tu­gués foi o no­me eli­xi­do pa­ra in­ten­tar rou­bar a ban­dei­ra ao so­cia­lis­mo de Soa­res. Por con­tra, o es­pa­ñol sem­pre foi an­tes que na­da o Partido Obrei­ro e o ou­tro, o de so­cia­lis­ta, era en reali­da­de un ad­xec­ti­vo co­lo­ca­do an­tes do no­me. Non creo que o lu­sis­mo do al­cal­de vi­gués che­gue a tan­ta re­vi­ra­vol­ta. Nes­tes tem­pos de tri­bu­la­cións é doa­do con­fun­dir­se, pe­ro aín­da é máis doa­do en­ga­nar­se. Da­que­la ce­le­bra­ción no ini­cio da tran­si­ción da fra­se de Prie­to so­bre «ser so­cia­lis­ta a fuer de li­be­ral», pa­re­ce che­gar­se a un im­po­si­ble ser cen­tris­ta a fuer de so­cial­de­mó­cra­ta. A ape­la­ción aos tra­ba­lla­do­res po­de pa­re­cer ve­lla, an­ti­ga, de­ci­mo­nó­ni­ca, pe­ro fei­ta pre­ci­sa­men­te por es­tas no­vas de­rei­tas que que­ren ga­ñar apoios en Fran­cia e o Reino Uni­do e que mes­mo ga­ñan elec­cións en Amé­ri­ca, che­ga car­ga­da de con­no­ta­cións. Sig­ni­fi­ca que o ve­llo mun­do do tra­ba­llo se­gue aí, co­mo non po­día ser dou­tra for­ma, por moi­to que os tra­ba­lla­do­res pu­xe­ran gra­va­ta a dia­rio, por moi­to que nos amea­cen os au­tó­ma­tas ou mes­mo por iso ta­mén. Sig­ni­fi­ca que a fen­da entre ri­cos e po­bres da que fa­lan as es­ta­tís­ti­cas ten efec­to, que o me­do ao fu­tu­ro que te­ñen os que tra­ba­llan e máis aín­da os pa­ra­dos ten fun­da­men­to, que a reali­da­de dos tra­ba­lla­do­res po­bres ou em­po­bre­ci­dos non é só sen­sa­ción ou es­ta­tís­ti­ca. Que esas no­vas ve­llas reali­da­des es­tán aí e que hai quen que­re pro­ta­go­ni­zar po­li­ti­ca­men­te ese des­con­ten­to. An­te­ayer ocu­rrió un des­agra­da­ble ac­ci­den­te en la calleja que se­pa­ra el Asi­lo de es­ta ca­pi­tal de la fá­bri­ca de mol­du­ras in­me­dia­ta. Dos sol­da­dos de ca­ba­lle­ría, desafia­dos por dos ma­ri­ne­ros, lle­ga­ron al in­di­ca­do si­tio, y al ha­cer uso de sus sa­bles pa­ra de­fen­der­se de los ata­ques de ar­ma blan­ca de que eran ob­je­to por par­te de sus con­tra­rios, re­ci­bió una pu­ña­la­da en el cos­ta­do de­re­cho uno de di­chos sol­da­dos, un he­rra­dor lla­ma­do Die­go Mon­te­si­nos, ape­lan­do a la fu­ga, por el are­nal del Or­zán, los agre­so­res. Mien­tras que ha­ce po­co más de un año el número de tra­ba­ja­do­res es­pa­ño­les en Ale­ma­nia era de ca­si me­dio mi­llón, aho­ra que­dan ape­nas 140.000. Des­de sep­tiem­bre de 1966 a ene­ro de es­te año re­gre­sa­ron a Es­pa­ña 37.000 obre­ros. En su número de es­ta se­ma­na, la re­vis­ta Ec­cle­sia sub­ra­ya el pro­ble­ma que re­pre­sen­ta es­te re­gre­so de tra­ba­ja­do­res, en un mo­men­to en que la co­yun­tu­ra eco­nó­mi­ca es­pa­ño­la no es la más pro­pi­cia pa­ra ab­sor­ber­los.

PI­LAR CANICOBA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.