ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pe­na, dor mo­ral acom­pa­ña­da de an­gus­tia. Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa. 2 Moe­das sim­bó­li­cas usa­das na ce­ri­mo­nia ca­tó­li­ca do ma­tri­mo­nio. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e de­mos­tra­ti­vo fe­mi­nino. 3 Dan­za. Leal, ou cren­te dun­ha re­li­xión. 4 Oi­ta­va par­te dun moio. Gru­pos re­li­xio­sos di­fe­ren­cia­dos den­tro dun­ha mes­ma re­li­xión. 5 Sím­bo­lo do car­bono. Por su­pos­to, den­de lo­go. 6 O que re­pre­sen­ta un pa­pel dra­má­ti­co. Con­soan­te. 7 Mandar vir. Ór­gano ex­cre­tor. 8 Pe­que­na ra­ción de co­mi­da pa­ra acom­pa­ñar un­ha be­bi­da. Óso que vai do có­ba­do ao om­bro. 9 Pren­der, anoar. Así mes­mo, igual­men­te. 10 Ga­na de dur­mir. Na an­ti­ga Ro­ma, ser­vi­zo es­ta­tal de sub­mi­nis­tra­ción de tri­go.

VERTICAIS 1 Grao de man­do mi­li­tar in­fe­rior ao de sar­xen­to. Do­cu­men­tos nos que se re­flic­te o tra­ta­do e acor­da­do nun­ha xun­tan­za. 2 Pro­pio da lin­gua fa­la­da. Co­lo­quial­men­te, va­so bai­xo pa­ra ser­vir vi­ño nas ta­ber­nas. 3 Pa­rro­quia de Pa­drón que foi sé epis­co­pal an­tes de San­tia­go. Co­bren. 4 Se­me­llan­te. Arró, fran­xa de te­rreo non cul­ti­va­do entre lei­ras. 5 Car­tas da ba­ra­lla. Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. 6 Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de “foi e xa non é”. Iti­ne­ra­rio. 7 Me­ter o fío po­lo ollo da agu­lla. Ór­gano moi hu­mano. 8 Ca­ma. Pa de vo­gar. 9 La­var, pei­tear e po­ñer rou­pa lim­pa a al­guén. Mar­cha­ren. 10 Pre­be, mo­llo. Tea for­te e im­permea­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.