A la­bor so­cial de Jua­na de Ve­ga

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Con mo­ti­vo do Día In­ter­na­cio­nal da Mu­ller Tra­ba­lla­do­ra, Te­le­vi­sión de Ga­li­cia es­trea a fic­ción Jua­na de Ve­ga. Viz­con­de­sa do Ara­do, que pre­ten­de reivin­di­car a fi­gu­ra his­tó­ri­ca des­ta co­ru­ñe­sa que desen­vol­veu un­ha im­por­tan­te la­bor so­cial. Foi un­ha fi­gu­ra cla­ve do sécu­lo XIX e pio­nei­ra na de­fen­sa da xus­ti­za e a igual­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.