ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Fal­dras. Bos­que ecua­to­rial moi den­so. 2 Zu­gar da te­ta. Con­ver­tín en fa­ri­ña. 3 Su­xei­tar un ani­mal gran­de. Xé­ne­ro li­te­ra­rio que na­rra en ver­so fei­tos he­roi­cos, his­tó­ri­cos ou len­da­rios. 4 En­xu­gar. Vá­li­do, bo pa­ra al­go. 5 Vén­deo a un pre­zo me­nor do ini­cial­men­te mar­ca­do, por des­con­to ou sal­do.

6 Sím­bo­lo do roent­gen. Mas­ti­gar ou cor­tar cos den­tes. Sím­bo­lo do flúor. 7 Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Plan­ta con den­tes co­mes­ti­bles. Per­ci­be coa vis­ta. 8 Non ter (...) nin ca­be­za, non ter xei­to, ser ab­sur­do. Sa­té­li­te de Xú­pi­ter. Río do Cou­rel. 9 Es­ti­mou moi­to. Má­qui­na de te­cer. 10 Di­se dun ve­xe­tal que na­ce e me­dra sen ser se­men­ta­do nin coida­do.

VERTICAIS 1 Do­nas, pa­troas. Do re­vés, au­ga ou ou­tro lí­qui­do en es­ta­do ga­so­so. 2 Gol­pear, pe­gar. Lí­qui­do se­mi­nal. 3 Xun­tar, em­pa­tar, en­ga­dir. Vi­bra­ción au­di­ble. 4 Choi­va con­xe­la­da que cae en for­ma de grans. No­me clá­si­co da pri­mei­ra no­ta mu­si­cal.

5 Con­soan­te. Do re­vés, in­co­mu­ni­car, se­pa­rar com­ple­ta­men­te. Sím­bo­lo do ura­nio. 6 Sím­bo­lo do xo­fre. Con­xun­ción. Ma­nan­cial a flor de te­rra. Con­soan­te. 7 Apú­xao, em­pú­rrao. In­fu­sión. 8 Pe­le­xar, li­dar. Nor­ma xu­rí­di­ca. 9 Mal há­bi­to ou cos­tu­me. Via­xar po­lo ai­re.

10 Re­la­ti­vo á par­te fi­nal do apa­re­llo di­xes­ti­vo. Me­tal máis usa­do, con moi­ta di­fe­ren­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.