Juan Manuel Rey acha­ca a mo­ti­vos téc­ni­cos la fal­ta de co­la­bo­ra­ción con el Mer­can­til

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - C. B.

El al­cal­de de Cal­das de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), afir­mó ayer que el Con­ce­llo sí que ayu­dó a la So­cie­dad Mer­can­til Re­crea­ti­va Cal­den­se. Pu­so co­mo ejem­plo ac­ti­vi­da­des co­mo aje­drez, bai­les o tenis de me­sa, y sub­ra­yó que si de­jó de co­la­bo­rar con la en­ti­dad fue «por mo­ti­vos téc­ni­cos e non po­lí­ti­cos». El re­gi­dor qui­so res­pon­ser así a los co­men­ta­rios ver­ti­dos por el por­ta­voz de IC­dR, Fernando Pérez.

Rey pun­tua­li­zó que sor­pren­de mu­cho la ac­ti­tud de al­gu­nos gru­pos que pre­ten­den «po­li­ti­zar» el te­ma, «co­mo se o Mer­can­til fo­ra da súa pro­pie­da­de e din que nun­ca se lles axu­dou e in­clu­so es­ta­ban dis­pos­tos a apoiar a ce­sión a un­ha en­ti­da­de de fó­ra do con­ce­llo e non ao Con­ce­llo», se­ña­ló. El al­cal­de re­ma­chó que de ha­ber una ce­sión es­ta se­ría «en be­ne­fi­cio de to­do o po­bo de Cal­das, non é un­ha ce­sión per­soal ao al­cal­de».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.