Ben Ve­ñas Maio in­clúe un cer­ta­me de cur­ta­me­tra­xes

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

de es­te ano, in­clúe­se un cer­ta­me de cur­ta­me­tra­xes. O tea­tro en ga­le­go ta­mén for­ma par­te do pro­gra­ma coa Se­ma­na Tea­tral que se ce­le­bra­rá no Prin­ci­pal.

Po­den par­ti­ci­par to­dos os alum­nos dos ins­ti­tu­tos pú­bli­cos de Pon­te­ve­dra e os tra­ba­llos de­be­rán es­tar en­tre­ga­dos o 19 de abril. Se re­par­ti­rán máis de 3.300 eu­ros en pre­mios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.