Os asis­ten­tes ao es­pec­tácu­lo le­va­rán un­ha edi­ción especial do li­bro

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

Os pe­que­nos ga­le­gos te­rán a opor­tu­ni­da­de de ache­gar­se a tra­vés do tea­tro á obra de Carlos Casares. Pe­ro ta­mén po­de­rán fa­ce­lo a tra­vés da pa­la­bra que me­llor ma­ne­xa­ba o au­tor ho­me­na­xea­do nas Le­tras Ga­le­gas: a es­cri­ta. Por­que ca­da fa­mi­lia que asis­ta ao es­pec­tácu­lo deseña­do por Ubú Tea­tro le­va­rá con­si­go un­ha edi­ción especial que fi­xo a edi­to­rial Ga­la­xia d’a Ga­li­ña azul, un li­bro co que o au­tor qui­xo «po­ñer o seu gran de area na ta­re­fa de trans­mi­sión do ga­le­go ás no­vas xe­ra­cións», dixo o se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Va­len­tín Gar­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.