ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Cabana

HORIZONTAIS 1 Pes­ca­do­res de río. 2 Ave sil­ves­tre pa­re­ci­da á pom­ba. Lei­tón, ran­cho que aín­da mama. 3 Dei­ca. Ór­ga­nos do voo. Ne­ga­ción. 4 Ago­ra mes­mo. De­van­cei­ros. Ba­tra­cio.

5 Con­xun­ción. Xor­na­das de tra­ba­llo. Con­soan­te. 6 Ros­tro, fa­ce. Ma­te­ria no seu es­ta­do máis fluí­do. 7 Ori­fi­cio mi­núscu­lo na pel. Di­se das cou­sas que es­tán a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra. 8 Mos­tra, en­si­na. Apra­zo, dei­xo pa­ra máis tar­de. 9 To­ro cur­to de ma­dei­ra cor­ta­do ao tra­ve­so. Edi­fi­cio ou es­tan­cia on­de se fai ou gar­da vi­ño. 10 Ansia, desexo. Co­ci­ñar de cer­ta ma­nei­ra.

VERTICAIS 1 Ves­ti­men­ta ex­te­rior com­ple­ta com­pos­ta de pe­zas har­mo­ni­za­das. Far­do de her­ba ou de pa­lla. 2 Ca­mi­ño, per­co­rri­do. In­xe­rir ali­men­tos. 3 Me­di­da tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. Me­di­ci­na lí­qui­da pre­pa­ra­da pa­ra to­mar oral­men­te. 4 Mar­cha­ba. En­va­se a pre­sión que per­mi­te va­po­ri­zar o seu con­ti­do. 5 Sím­bo­lo da to­ne­la­da. Afluen­te ri­bei­rao do Mi­ño. Pre­po­si­ción. Ar­ti­go fe­mi­nino. 6 Pun­to car­di­nal. Río que desem­bo­ca po­la ría do Bar­quei­ro. Sím­bo­lo do flúor. Pre­po­si­ción. 7 Mar­char. Di­se dun­ha cou­sa que é ob­xec­to de cul­to. 8 Na­da. Mar­cha­des pa­ra fó­ra. 9 Re­cen­do, per­fu­me. An­tí­lo­pe das es­te­pas asiá­ti­cas. 10 Apa­re­llo de de­tec­ción sub­ma­ri­na por ondas so­no­ras. Te­rreo edi­fi­ca­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.