La Xun­ta aca­bó el 2016 pa­gan­do a los pro­vee­do­res en 26 días, y el re­to es ba­jar a 10

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

La Xun­ta ha con­se­gui­do re­du­cir a lo lar­go del pa­sa­do ejer­ci­cio un 11 % el tiem­po de pa­go a pro­vee­do­res, has­ta de­jar­lo en 26 días de me­dia. El úl­ti­mo in­for­me del Mi­nis­te­rio de Ha­cien­da re­ve­la que la me­dia de las co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas es de 29,4 días, cuan­do el lí­mi­te le­gal es de trein­ta.

La Con­se­lle­ría de Fa­cen­da pre­sen­tó ha­ce unas se­ma­nas un am­bi­cio­so plan que ya es­tá en mar­cha pa­ra con­se­guir pa­gar en una me­dia de diez días. En la ac­tua­li­dad, la Xun­ta cuen­ta con 17.600 pro­vee­do­res y abo­nó du­ran­te el año pa­sa­do más de 609.000 fac­tu­ras por im­por­te de 3.054 mi­llo­nes de eu­ros.

—De­nun­cia­ron a or­de que per­mi­tía a pro­fe­so­res de se­cun­da­ria ir aos con­ser­va­to­rios. —A or­de era pro­vi­sio­nal. Nun pri­mei­ro mo­men­to afec­tou aos in­te­ri­nos e subs­ti­tu­tos. Pa­sou un ano, e ou­tro, e se­guía saín­do a or­de, e non só pa­ra ese per­soal que que­da­ba sen pra­za, se­nón pa­ra cal­que­ra fun­cio­na­rio de ca­rrei­ra de mú­si­ca po­día ac­ce­der ao no­so cor­po. E em­pe­za­mos a loi­tar. —Os tri­bu­nais dé­ron­lle a ra­zón. —É que non é un cam­bio de es­pe­cia­li­da­de, son dous cor­pos di­fe­ren­tes. Non ten sen­ti­do. Is­to é co­mo un­ha co­la­de­ra. Non é xa un pro­ble­ma de in­te­ri­nos, por­que

—¿Que­ren im­pug­nar lo­go a con­vo­ca­to­ria des­tas 23 pra­zas? —O que que­re­mos é que se can­ce­le es­ta con­vo­ca­to­ria e que en ca­so de que a ha­xa se­xan opo­si­cións pa­ra to­dos, que se­xan li­bres. E que ana­li­cen ben as pra­zas, por­que es­tán tras­la­dan­do o pro­ble­ma aos con­ser­va­to­rios. Hai es­pe­cia­li­da­des que es­tán po­ñen­do a to­pe e ou­tras que te­ñen ne­ce­si­da­des e non hai opo­si­cións den­de hai moi­tos anos. Pe­ro ta­mén te­mos que loi­tar por máis ho­ras de mú­si­ca no en­sino se­cun­da­rio, por­que ta­mén é un­ha saí­da pa­ra o no­so alum­na­do. —Efec­ti­va­men­te. Pe­ro ta­mén é cer­to que cos anos da cri­se em­peo­rou moi­tí­si­mo a si­tua­ción, que nós aso­cia­mos cos re­cor­tes. Tra­ba­llo hai. O pro­fe­so­ra­do de mú­si­ca, so­bre to­do nas zo­nas ur­ba­nas, ten moi­tí­si­mo alum­na­do. É un­ha ma­te­ria prác­ti­ca, e o me­llor se­ría ter un vo­lu­me de alum­na­do ma­ne­xa­ble. —¿Es­tas 23 pra­zas son a so­lu­ción? —Esa idea de de­ri­var a al­gúns pro­fe­so­res que ti­ñan a ti­tu­la­ción ade­cua­da ás pra­zas pro­vi­sio­nais de con­ser­va­to­rio xa veu can­do xa le­va­ba­mos moi­tos anos reivin­di­can­do o que es­ta­ba pa­san­do en mú­si­ca e fa­cen­do pro­pos­tas pa­ra

op­ti­mi­zar, por­que hai pro­fe­so­ra­do, hai au­las e hai tra­ba­llo, ou­tra cou­sa é que ha­xa que aper­tar tan­to os cu­pos. Pa­ra nós a opo­si­ción é un de­ta­lle máis nun ma­pa no con moi­tas ou­tras cou­sas. Non é al­go que bus­ca­ra­mos, é al­go que fai a con­se­lle­ría que xa ten fei­to nou­tros cor­pos, e que a al­gun­ha per­soa lle po­de vir ben, pe­ro non so­lu­cio­na os pro­ble­mas co­mo co­lec­ti­vo. —Tam­pou­co compu­tan ho­ras de ac­ti­vi­da­des co­mo as de co­ro. —Xa llo tras­la­da­mos á con­se­lle­ría máis dun­ha vez. On­de ha­xa un­ha ac­ti­vi­da­de sig­ni­fi­ca­ti­va de co­ro ou de gru­po ins­tru­men­tal po­de­ría re­co­ñe­cer­se. Is­to ou os des­do­bres dos cursos gran­des ou non per­mi­tir que al­guén sen ti­tu­la­ción im­par­ta mú­si­ca co­mo afín.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.