PRO­FE­SO­RA DE CON­SER­VA­TO­RIO

«Hai que loi­tar por máis ho­ras de mú­si­ca en se­cun­da­ria»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia - T.M.

Bea­triz Ló­pez é a pre­si­den­ta da Aso­cia­ción de Pro­fe­so­res de Mú­si­ca e Artes Es­cé­ni­cas de Ga­li­cia (Ap­mae­gal) e pro­fe­so­ra in­te­ri­na de Lin­gua­xe Mu­si­cal do Con­ser­va­to­rio de Ou­ren­se, que ten anun­cia­do pa­ra a pró­xi­ma se­ma­na pa­ros pa­ra pro­tes­tar po­la con­vo­ca­to­ria de opo­si­cións.

o co­lec­ti­vo es­tá moi en­fa­da­do, por­que pa­sou un­has opo­si­cións. Nós con­ta­ba­mos cun­ha di­mi­nu­ción, non con es­te gol­pe na me­sa.

—O pro­ble­ma foi a ofer­ta de pra­zas de­ma­sia­do am­pla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.