Un­ha mos­tra ce­le­bra tres de­ce­nios de Luar na Lu­bre

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

Luar na Lu­bre fai trin­ta anos e den­tro das ac­ti­vi­da­des con­me­mo­ra­ti­vas den­de on­te po­de ver­se na Co­ru­ña un­ha mos­tra que per­co­rre os tres de­ce­nios de vi­da do con­xun­to. Luar na Lu­bre, un­ha via­xe de 30 anos é, se­gun­do o seu co­mi­sa­rio, An­to­nio Sei­jas, «un­ha sor­te de ál­bum vi­vo das me­mo­rias dese ca­mi­ño an­da­do e can­ta­do». «Car­ta­ces de con­cer­tos e ac­tua­cións mí­ti­cas, ob­xec­tos, ma­pas, tro­feos, lem­bran­zas do má­xi­co en­con­tro con Mike Old­field, dis­cos, ima­xes, sons e re­cor­dos das per­soas que com­par­ti­ron e com­par­ten via­xe ne­se vehícu­lo de mú­si­ca e al­mas que é Luar Na Lu­bre», en­ga­diu. Sei­jas des­cri­biu a súa mú­si­ca co­mo «chea de al­ma, re­co­lli­da nas raí­ces da no­sa tra­di­ción e ac­tua­li­za­da». Los in­ven­tos, una de las po­pu­la­res sec­cio­nes del «TBO».

Á. MANSO

A mos­tra es­tá na ca­sa da cul­tu­ra Salvador de Ma­da­ria­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.