Un­ha lon­ga via­xe po­la li­te­ra­tu­ra infantil

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

En 1999 se ce­le­bra­ba a pri­mei­ra edi­ción do Salón do Li­bro Infantil co el ob­xec­ti­vo de in­ci­tar á lec­tu­ra des­de o co­ñe­ce­men­to das súas raí­ces, a trans­mi­sión oral. Pa­sa­ron 18 anos e en aquel pri­mei­ro Salón Fi­na Casalderrey pre­sen­tou o li­bro A

fi­lla das on­das, ilus­tra­do por Xosé Cha­ve­te, no que ache­gou a his­to­ria de Pon­te­ve­dra aos máis pe­que­nos.

X. C. GIL

Pri­mei­ra edi­ción del Salón do Li­bro hai 18 años.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.