Fin de se­ma­na

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

AR­QUI­TEC­TU­RA E AR­TE

Cons­truir un mun­do me­llor

Ho­xe• 11 ho­ras• Re­cin­to Fei­ral • Ro­mán Cor­ba­to, ar­qui­tec­to e ar­tis­ta, irá cons­truín­do du­ran­te to­do o Salón un mu­ro de cai­xas de car­tón so­bre o que se po­de­rá es­cri­bir e de­bu­xar desexos, em­pre­gan­do téc­ni­cas de ar­te ur­ba­na.

OBRADORIO

Ceo Aber­to

Ho­xe• 11.30 ho­ras • Re­cin­to fei­ral • Obradorio Es­ca­quis e Ro­meu atra­pa­dos, a car­go de Ceo Aber­to. A tra­vés de enig­mas e xo­gos irán en­con­tran­do pis­tas que lles axu­da­rán a fu­xir do in­te­rior do con­to.

CON­TA­CON­TOS

Bai­lar nas nu­bes

Ho­xe • 12 ho­ras • Bi­blio­te­ca

do Salón • So­le Fe­llo­za con­ta a his­to­ria de Ma­ri­ña e a súa ca­sa, que un­ha ma­ñá es­tá máis lon­xe do chan e mais pre­to do ceo.

RE­PRE­SEN­TA­CIÓN

«Cla­ra e o rap­to do so­plor»

Ho­xe• 18 ho­ras• Re­cin­to fei­ral • Jo­sé Ju­lio Fer­nán­dez, au­tor do li­bro, fa­rá de na­rra­dor e a ac­triz Ma­ría Ca­rre­ra re­pre­sen­ta­rá os per­so­na­xes. De fon­do se pro­xec­ta­rán as ilus­tra­cións de Cla­ra e o rap­to do so­plor.

PHOTOCALL

Pon­te­ve­dra in­ter­ac­ti­va

Ma­ñá• 11.30 y 17.30• Re­cin­to fei­ral• Photocall in­ter­ac­ti­vo de Pon­te­ve­dra cos ele­men­tos que cre­mos im­por­tan­tes na ci­da­de.

MÚ­SI­CA E DAN­ZA

En­troi­dan­zas

Ma­ñá• 12 ho­ras• Re­cin­to

fei­ral• O gru­po de mú­si­ca e bai­le Pes­de­lán in­vi­ta­rá a bai­lar cos fo­lións de Ou­ren­se gozando do es­pí­ri­to de En­troi­do.

OBRADORIO

O salón en ca­dei­ra de ro­das

Ma­ñá• 12.30• Per­co­rri­do en ca­dei­ra de ro­das po­lo Pa­zo pa­ra des­cu­brir ac­ce­si­bi­li­da­de e a mo­bi­li­da­de re­du­ci­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.