El BNG pi­de que el de­ba­te so­bre la fi­nan­cia­ción mar­que la agen­da po­lí­ti­ca

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

El pre­si­den­te de la Fun­da­ción Ga­li­za Sem­pre, Francisco Jor­que­ra, que du­ran­te la pa­sa­da le­gis­la­tu­ra fue el por­ta­voz del BNG en O Hó­rreo, ca­li­fi­có ayer co­mo una «anor­ma­li­dad» que el sis­te­ma de fi­nan­cia­ción au­to­nó­mi­ca es­té to­tal­men­te au­sen­te de la agen­da po­lí­ti­ca. Así lo ase­gu­ró ayer en San­tia­go, du­ran­te unas jor­na­das en las que re­mar­có la im­por­tan­cia de de­fi­nir un mo­de­lo an­te la au­sen­cia de au­to­go­bierno.

«O sis­te­ma vai mar­car os re­cur­sos dis­po­ñi­bles pa­ra as po­lí­ti­cas que de­ter­mi­nan o be­nes­tar dos ci­da­dáns», sub­ra­yó el po­lí­ti­co na­cio­na­lis­ta, que apues­ta por un con­cier­to pro­pio pa­ra Ga­li­cia. «As po­si­cións que se ver­ba­li­zan so­bre es­ta cues­tión te­ñen máis que ver con aprio­ris­mos e pre­xuí­zos ideo­ló­xi­cos que con es­tu­dos ben fun­da­men­ta­dos», sos­tu­vo Jor­que­ra. SAN­TIA­GO / LA VOZ

Lo­go de catro anos re­pre­sen­tan­do aos di­rec­to­res dos ins­ti­tu­tos de Ga­li­cia, Ade­lino Po­se (San­tia­go de Com­pos­te­la, 1954) dei­xa o car­go. Aban­dó­nao fa­cen­do un ba­lan­ce po­si­ti­vo duns anos moi con­tro­ver­ti­dos en ma­te­ria edu­ca­ti­va e ani­man­do aos seus com­pa­ñei­ros a aso­ciar­se. —Catro anos mar­ca­dos po­la Lom­ce. —Can­do se vai fa­cer un pac­to edu­ca­ti­vo hai que con­tar coa co­mu­ni­da­de edu­ca­ti­va. Foi un­ha lei que non ti­vo o su­fi­cien­te con­sen­so, pe­ro hai par­tes da lei, so­bre to­do téc­ni­cas e pro­fe­sio­nais, que po­den ser apro­vei­ta­bles. Es­ta­mos no mo­men­to idó­neo, se hai von­ta­de de che­gar a un acor­do, pa­ra mar­car pau­tas e que ha­xa un­ha es­ta­bi­li­da­de no tem­po. Un dos pro­ble­mas que te­mos na edu­ca­ción é o con­ti­nuo mo­ve­men­to de leis que hai. Iso crea des­con­fian­za. Non é bo. Ade­lino Po­se le­va 21 anos á fron­te da di­rec­ción do IES Xulián Ma­ga­ri­ños de Ne­grei­ra.

—Xa es­tán che­gan­do aos cen­tros os mo­de­los de exa­me, tra­tan­do sem­pre de que se se­me­llen o máis po­si­ble aos de se­lec­ti­vi­da­de. To­do o que se­xa re­tra­sar ao alum­na­do é pre­xu­di­cial, por­que é un cur­so moi im­por­tan­te, moi esi­xen­te e no que xo­gan os ner­vios. Es­te re­tra­so non be­ne­fi­ciou en na­da. Por iso a xen­te que fai as leis ten que ter un pou­co máis de sen­si­bi­li­da­de co alum­na­do, que sai­ba que is­to non po­de acontecer. O sis­te­ma edu­ca­ti­vo de­be­ría es­tar por ri­ba dos mo­ve­men­tos po­lí­ti­cos.

—Creo que se es­tá per­den­do un­ha gran can­ti­da­de de xen­te que se es­tá xu­bi­lan­do que ten moi­to que apor­tar na for­ma­ción do pro­fe­so­ra­do. De­be­rían dar­lle dal­gun­ha for­ma opor­tu­ni­da­des á xen­te pa­ra que ha­xa un­ha es­pe­cie de ti­to­ri­za­ción du­ran­te un ano pa­ra os pro­fe­so­res no­vos, que te­ñen moi­tos co­ñe­ce­men­tos, pe­ro a vi­da na au­la non son só os co­ñe­ce­men­tos de ti­po teó­ri­co. —Un dos pro­ble­mas dos que máis se fa­la é do aco­so. Au­men­tou a con­fli­ti­vi­da­de nas au­las? —Creo que se es­tá so­bre­di­men­sio­nan­do. É moi tris­te, por­que iso si que o vi­vi­mos os equi­pos di­rec­ti­vos, que un pai ou un­ha nai en­tra e o pri­mei­ro que di é que es­tán aco­san­do ao seu fi­llo e non sa­ben real­men­te o que é o aco­so. Non ne­go que exis­tan ca­sos, e hai que pre­vi­los e ac­tuar. Sem­pre di­go pre­ven­ción e edu­ca­ción. E imos pre­sen­tan­do fe­rra­men­tas, co­mo a me­dia­ción e as ti­to­rías en­tre iguais, asem­bleas de au­las, ci­ber­men­to­res... Creo que

esas fe­rra­men­tas de­be­rían es­tar pre­sen­tes no pac­to edu­ca­ti­vo e ins­tau­ra­das en to­dos os cen­tros de se­cun­da­ria, in­clu­so nos úl­ti­mos cur­sos de pri­ma­ria. —Hai un­ha frac­tu­ra en­tre o cen­tro e as fa­mi­lias? —Hai un co­lec­ti­vo de pais e nais que en vez de co­la­bo­rar co cen­tro o que fan é tor­pe­dear to­do o que se fai e cren que os que es­ta­mos no cen­tro so­mos os seus inimi­gos. Aquí non hai inimi­gos. Hai xen­te que o que que­re é o me­llor pa­ra os seus fi­llos. Can­do se rom­pe a co­la­bo­ra­ción é moi di­fí­cil so­lu­cio­nar os pro­ble­mas. —Por que acon­te­ceu is­to? —Creo que a ni­vel so­cial hou­bo un des­pres­ti­xio. Ao me­llor ta­mén os pro­fe­so­res de­mos un pou­co de pé pa­ra que se nos des­pres­ti­xia­ra e per­de­mos a au­to­ri­da­de. A au­to­ri­da­de non a ten que dar un­ha lei ou un­ha nor­ma­ti­va, té­mo­la que fa­cer nós. Ago­ra al­gúns pais non que­ren co­la­bo­rar, que­ren man­dar, e iso non é bo pa­ra a edu­ca­ción nin moi­to me­nos.

ÁL­VA­RO BALLESTEROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.