Bei­ras de­fien­de a Vi­lla­res co­mo por­ta­voz de En Ma­rea

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

Xosé Ma­nuel Bei­ras cree que Luís Vi­lla­res de­be ser el por­ta­voz de En Ma­rea, ya sea den­tro de una por­ta­vo­cía co­ral o úni­ca. Ade­más, ve «ló­gi­co» que la por­ta­vo­cía en el Parlamento de Ga­li­cia y la del par­ti­do ins­tru­men­tal re­cai­gan so­bre la mis­ma per­so­na: «A mi­ña con­vic­ción é que o por­ta­voz de En Ma­rea xa é, e con­vén que o se­xa ta­mén na ou­tra di­men­sión, Luís Vi­lla­res». Así lo afir­mó ayer el ve­te­rano po­lí­ti­co an­tes de par­ti­ci­par en el ac­to de pre­sen­ta­ción de la Ma­rea de Brión, al que acu­dió acom­pa­ña­do del pro­pio Vi­lla­res.

Mien­tras, la dipu­tada de En Ma­rea en el Con­gre­so, Yo­lan­da Díaz, evi­tó pro­nun­ciar­se ayer so­bre quién de­be asu­mir la por­ta­vo­cía del par­ti­do ins­tru­men­tal, aun­que vol­vió a ase­gu­rar que es la co­ra­li­dad la que me­jor re­fle­ja el ver­da­de­ro es­pa­cio de En Ma­rea. Es­ta es la te­sis que ha de­fen­di­do siem­pre la lí­der de Es­quer­da Uni­da. Con to­do, la po­lí­ti­ca fe­rro­la­na in­di­có que «o re­le­van­te es­tá aí fó­ra, non den­tro». La dipu­tada en el Con­gre­so in­sis­tió en que el de­ba­te prio­ri­ta­rio es­tá en tra­ba­jar «na de­fen­sa dos in­tere­ses da xen­te des­te país».

—Xa se eli­mi­na­ron as­pec­tos co­mo o sis­te­ma de re­vá­li­das. —Hai que ava­liar o sis­te­ma edu­ca­ti­vo pa­ra me­llo­ra­lo. Pe­ro fí­xo­se un sis­te­ma de re­vá­li­das non con­sen­sua­do e iso su­pón un rexeitamento. As ava­lia­cións de diag­nós­ti­co axu­dá­ron­nos á maio­ría dos cen­tros, pe­ro non son moi par­ti­da­rio de li­gar un­ha ava­lia­ción do sis­te­ma coa ti­tu­la­ción dos alum­nos. —E ha­be­rá no­va se­lec­ti­vi­da­de. O re­tra­so na re­for­ma xo­gou en con­tra do alum­na­do?

—E po­rén os mo­ve­men­tos po­lí­ti­cos es­tán mar­can­do a con­vo­ca­to­ria de opo­si­cións. —Can­to an­tes as con­vo­quen me­llor. Tam­pou­co pa­re­ce moi ló­xi­co que se con­vo­quen nun­has co­mu­ni­da­des e nou­tras non, de­bía ser to­do al­go máis uni­for­me. Den­de a di­rec­ción sem­pre que­re­mos que se con­vo­que o maior nú­me­ro e coa má­xi­ma ra­pi­dez po­si­ble. —Es­tá ta­mén en cues­tión o mo­de­lo. Se­ría bo cam­bia­lo?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.