Os au­di­to­rios do in­glés

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Opinión -

no máis pu­ro es­ti­lo ma­ca­rró­ni­co do des­apa­re­ci­do Je­sús Gil. Xa Fran­co, nun in­ten­to por fin­xir que es­ta­ba a se re­la­cio­nar con ou­tros paí­ses pa­ra sa­car a Es­pa­ña do seu illa­men­to in­ter­na­cio­nal, leu na te­le­vi­sión un dis­cur­so en in­glés que se po­de­ría en­ga­dir a es­ta gro­tes­ca fa­mi­lia de atre­vi­dos.

Con to­do, es­te ca­so garda un­ha di­fe­ren­za no­ta­ble cos an­te­rio­res, e é que, ne­sa al­tu­ra, o

do di­ta­dor ía di­ri­xi­do a un­ha po­boa­ción que des­co­ñe­cía o in­glés.

Ago­ra, quen máis quen me­nos, sa­be al­go do idio­ma e sen­te ver­go­ña allea, non por­que os po­lí­ti­cos o usen, se­nón por­que o fa­gan en ám­bi­tos que, de pri­mei­ras, de­be­rían esi­xir ou­tro ni­vel.

Nes­tes tem­pos, os di­ri­xen­tes xa non te­ñen a sor­te que, de mo­zos, ti­ña­mos al­gúns, can­do nas vi­las só se es­tu­da­ba fran­cés. Da­que­la, no no­so gru­po de rock, por exem­plo, po­dia­mos can­tar os te­mas nun in­glés in­ven­ta­do e o au­di­to­rio non pa­re­cía de­ca­tar­se da im­pos­tu­ra, ou si, quen o sa­be.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.