A Ga­li­cia már­tir que che­gou a Chi­na

Lo­ca­li­zan tres exem­pla­res das tra­du­cións que fi­xo Ba Jin das es­tam­pas de Cas­te­lao

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - XESÚS FRA­GA

Des­de o ini­cio mes­mo da Gue­rra Ci­vil Cas­te­lao de­di­cou o seu ta­len­to e a súa ener­xía á pro­pa­gan­da da cau­sa re­pu­bli­ca­na, pri­mei­ro en Ma­drid e des­pois en Barcelona e Va­len­cia. Froi­to des­te es­for­zo son os ál­bums Ga­li­cia már­tir, Ati­la en Ga­li­cia e Mi­li­cia­nos, pu­bli­ca­dos en­tre 1937 e 1938 co ob­xec­ti­vo de re­ca­dar apoios in­ter­na­cio­nais pa­ra o Go­berno le­xí­ti­mo: os tex­tos que acom­pa­ña­ban es­tam­pas tan sim­bó­li­cas co­mo A de­rra­dei­ra lec­ción do mes­tre es­ta­ban tra­du­ci­das ao cas­te­lán, fran­cés e in­glés. Mi­li­cia­nos edi­ta­ría­se en No­va York e en 1938 o pro­pio Cas­te­lao asis­tiu a un­ha mos­tra des­tes de­bu­xos seus na Unión So­vié­ti­ca. Pro­ba do al­can­ce e da uni­ver­sa­li­da­de da ar­te de Cas­te­lao son as ver­sións chi­ne­sas que fi­xo ne­ses anos Ba Jin, un dos prin­ci­pais au­to­res do país, e que nun cu­rio­so xi­ro re­gre­sa­rían a Barcelona pa­ra lo­go fi­car es­que­ci­das.

O acha­do vén de fa­ce­lo o in­ves­ti­ga­dor Juan Pra­dos, quen lo­ca­li­zou tres exem­pla­res da tra­du­ción chi­ne­sa de Ga­li­cia már­tir e Ati­la en Ga­li­cia na bar­ce­lo­ne­sa Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Arús. En reali­da­de, che­gou ata eles se­guin­do as pe­ga­das dun per­so­na­xe sin­gu­lar, cu­xa vi­da amo­sa cer­tos pa­ra­le­lis­mos coa de Cas­te­lao: Jo­sé Luis Rey Vi­la era un anar­quis­ta pa­ci­fis­ta, na­tu­ris­ta, de­fen­sor das bon­da­des do nu­dis­mo e fa­lan­te de es­pe­ran­to. Co­mo Cas­te­lao, era un ar­tis­ta que ti­ña a súa ra­zón de ser na li­ña e na cor e, co­ma el, se pu­xo ao ser­vi­zo da Re­pú­bli­ca. Bai­xo o al­cu­me de SIM —de­bi­do á súa ad­mi­ra­ción po­la fi­ló­so­fa Si­mo­ne Weill— pu­bli­cou os seus pro­pios ál­bums, Es­tam­pas de la Re­vo­lu­ción del 19 de ju­lio e 12 es­ce­nas de gue­rra, e tra­ba­llou no co­mi­sa­ria­do de pro­pa­gan­da da Ge­ne­ra­li­tat ca­ta­lá que di­ri­xía Jau­me Mi­ra­vitlles. Co­mo Cas­te­lao, mo­rreu no exi­lio.

De­trás das pis­tas

Juan Pra­dos e Jau­me Ro­don ras­tre­xa­ron as pis­tas de SIM ata dar for­ma a un­ha ex­po­si­ción en Barcelona e un­ha bio­gra­fía de pró­xi­ma apa­ri­ción. Foi así co­mo co­ñe­ce­ron que Ba Jin ta­mén tra­du­ci­ra as es­tam­pas de SIM, ade­mais das de Cas­te­lao, e lo­ca­li­za­ron as ver­sións chi­ne­sas de am­bos, as de Rey Vi­la no pa­vi­llón da Re­pú­bli­ca, e as do in­te­lec­tual ga­le­go, na de­van­di­ta Arús, inau­gu­ra­da en 1895 por en­car­go des­te me­ce­nas e que aín­da re­ci­be aos lec­to­res cun­ha re­pro­du­ción da es­ta­tua da Li­ber­da­de.

«A la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Arús to­da­vía no ha lle­ga­do la in­for­ma­ti­za­ción y no fue fá­cil es­cu­dri­ñar en sus ca­jon­ci­tos de fi­chas or­de­na­das al­fa­bé­ti­ca­men­te» ata dar cos tres li­bros chi­ne­ses de Cas­te­lao, re­la­ta Pra­dos, quen ao dar co acha­do vi­viu un deses pe­que­nos mo­men­tos de fe­li­ci­da­de que se dan de can­do en vez na vi­da. O in­ves­ti­ga­dor aín­da pui­do se­guir ti­ran­do do no­be­lo da co­ne­xión en­tre Cas­te­lao e Ba Jin e ato­pou un tra­ba­llo de fin de grao dun­ha es­tu­dan­te chi­na na Uni­ver­si­tat Au­tó­no­ma de Barcelona, Da Chen, cen­tra­do nas tra­du­cións do seu cé­le­bre com­pa­trio­ta dos ál­bums do ga­le­go.

Da Chen ofre­ce na súa in­ves­ti­ga­ción o con­tex­to que ro­dea as obras e os seus au­to­res, ade­mais de de­ter­se po­lo miú­do no la­bor de Jin co­mo tra­du­tor, quen se to­ma­ría as súas li­ber­da­des co tex­to. Jin, que mo­rreu cen­te­na­rio no 2005, na­ceu no seu dun­ha fa­mi­lia de aco­mo­da­dos bu­ró­cra­tas, pe­ro axi­ña abra­zou os ideais re­for­ma­do­res e re­vo­lu­cio­na­rios. Via­xou a Fran­cia, on­de co­ñe­ceu o anar­quis­mo e os gran­des au­to­res eu­ro­peos, moi­tos dos ca­les tra­du­ci­ría: pa­sou ao chi­nés obras de 81 es­cri­to­res de 16 lin­guas dis­tin­tas. Ao do­mi­nio do fran­cés en­gá­de­se o do in­glés, idio­ma que, se­gun­do Da Chen, se­gu­ra­men­te se­ría a fon­te da súa tra­du­ción de Cas­te­lao. Se­gun­do a in­ves­ti­ga­do­ra, Jin via­xou en 1938 a Guangz­hou (Can­tón) e alí «que­dó im­pre­sio­na­do al ver la pu­bli­ca­ción ori­gi­nal de Ga­li­cia már­tir». O pro­pio Jin dei­xou es­cri­to que non co­ñe­cía a Cas­te­lao, aín­da que si sa­bía que Es­pa­ña es­ta­ba en gue­rra.

As prin­ci­pais li­ber­da­des que se to­mou Jin fo­ron cos tí­tu­los. Así, Ga­li­cia már­tir foi Xi­ban­ya de xue, é di­cir, O san­gue de Es­pa­ña, men­tres que Ati­la en Ga­li­cia, que Jin ver­te­ría á súa lin­gua en 1940, foi ti­tu­la­do Xi­ban­ya de ku­nan, O su­fri­men­to de Es­pa­ña. Fi­nal­men­te, am­bas as dúas obras for­ma­rían par­te dun só vo­lu­me co no­me de Il San­gue di Spag­na e con tex­tos en ita­liano, ade­mais de en chi­nés. Es­ta é a edi­ción da que Pra­dos ato­pou tres exem­pla­res na bi­blio­te­ca Arús.

A pe­sar de que Jin tra­du­ciu «ga­le­go» co­mo jia­li­xi­ya ren, a aná­li­se de Da Chen per­mi­tiu­lle com­pro­bar co­mo o tra­du­tor re­bai­xou moi­to as re­fe­ren­cias a Ga­li­cia, co pro­pó­si­to de fa­ci­li­tar a com­pren­sión dos seus com­pa­trio­tas, aín­da que a es­tu­dan­te re­co­ñe­ce que as alu­sións a Ga­li­cia son fun­da­men­tais pa­ra en­ten­der me­llor a obra da fi­gu­ra cla­ve do na­cio­na­lis­mo ga­le­go e no seu tra­ba­llo pro­pón no­vas tra­du­cións.

É bas­tan­te pro­ba­ble que Cas­te­lao e SIM che­ga­sen a tra­tar­se ne­sas Barcelona ou Va­len­cia de ini­cios da gue­rra. Re­sul­ta cu­rio­so ima­xi­nar co­mo che­ga­ron os seus ál­bums ao Can­tón de 1938, e máis aín­da pen­sar no seu re­gre­so, po­si­ble­men­te nun­ha Es­pa­ña fran­quis­ta, pa­ra dur­mir du­ran­te anos, es­que­ci­dos mes­mo po­los xes­to­res das bi­blio­te­cas, ata que un­ha man os de­vol­veu á luz.

En es­te de­ci­mo­cuar­to con­cier­to de la OSG, lo pri­me­ro, an­tes de que so­na­se la mú­si­ca, era guar­dar emo­cio­na­do si­len­cio en me­mo­ria del que­ri­do y ad­mi­ra­do Al­ber­to Zed­da (fa­lle­ci­do en Pé­sa­ro el pa­sa­do día 6). En el pró­xi­mo con­cier­to se le de­di­ca­rá el Ré­quiem de Fau­ré que di­ri­gi­rá Víc­tor Pa­blo. Y con­sus­tan­cial ho­me­na­je es que la mú­si­ca si­ga so­nan­do. An­drew Lit­ton, di­rec­tor, y Ste­fan Jac­kiw so­lis­ta de vio­lín. Los mú­si­cos en atril, gran­des or­ques­ta­do­res.

La Ober­tu­ra del car­na­val romano de Ber­lioz es com­pen­dio te­má­ti­co de su ópe­ra Ben­ve­nu­to Ce­lli­ni, per­so­na­je atrac­ti­vo don­de los ha­ya, en el que se aú­nan el li­ris­mo, de afor­tu­na­da ins­pi­ra­ción, y el di­ver­ti­men­to; to­do de gran fac­tu­ra. Fue el pre­lu­dio de un gran con­cier­to.

A los 44 años Serguéi Pro­kó­fiev es­ta­ba dis­pues­to a re­tor­nar a la URSS y a im­buir sus obras de un cier­to «neo­cla­si­cis­mo». Su Con­cier­to n.º 2 pa­ra vio­lín sugiere ya el in­mi­nen­te gran éxi­to, el ba­llet Romeo y Ju­lie­ta, y en el que el ins­tru­men­to so­lis­ta pre­sen­ta la voz lí­ri­ca, her­mo­sa y de­li­ca­da, in­car­di­na­da en una en­vol­tu­ra or­ques­tal de cui­da­das tex­tu­ras y be­lle­za tím­bri­ca, es­tre­na­da en Ma­drid en 1935 por Soë­tens, de­di­ca­ta­rio, y Fer­nán­dez Ar­bós. Efu­sión y can­to que Lit­ton guio con sen­si­bi­li­dad, en ob­via com­pli­ci­dad con Jac­kiw, co­reano-ale­mán que fra­sea con hon­da mu­si­ca­li­dad y ofre­ce pul­cri­tud y be­lle­za. Muy aplau­di­do.

Se­gun­da par­te pa­ra otro ru­so: Ale­xan­der Scria­bin, to­do un ca­rác­ter to­da­vía no del to­do re­ve­la­do en es­ta Sin­fo­nía n.º 2. Pia­nis­ta, si­gue a Cho­pin y Liszt. Ini­cia sus crea­cio­nes sin­fó­ni­cas en 1900. Bu­llía ya en él un ins­tin­to re­vo­lu­cio­na­rio fru­to de sus lecturas so­bre mis­ti­cis­mo, teo­so­fía y el pro­pio Nietzs­che. Sen­si­ti­vo, te­nía per­cep­cio­nes si­nes­té­si­cas. Pro­me­teo o Poe­ma del Fue­go (1906) pro­po­ne eje­cu­tar­lo con jue­gos de lu­ces y co­lo­res; las in­no­va­cio­nes ar­mó­ni­cas son su­yas. La 2.ª, pos­ro­mán­ti­ca, es con­tem­pla­ti­va y lí­ri­ca, has­ta que en el mo­vi­mien­to Tem­pes­to­so se des­pe­re­za el Dio­ni­sos que lle­va den­tro (así lo veía su ad­mi­ra­do­ra Isa­do­ra Dun­can), que lo con­du­ci­rá a las ci­mas del éx­ta­sis o la des­truc­ción. La si­guien­te se lla­ma­rá Poe­ma Di­vino (1905). Mo­men­to mu­si­cal de gran al­tu­ra con la eje­cu­ción por la OSG ba­jo la di­rec­ción de Lit­ton. Gran­des ova­cio­nes.

Co­mo tra­du­tor, Ba Jin ver­teu ao chi­nés obras de 81 es­cri­to­res de 16 lin­guas dis­tin­tas

1938: un país en gue­rra. Nes­te ano Ba Jin ato­pa en Can­tón un exem­plar de Ga­li­cia

már­tir de Cas­te­lao, que o ca­ti­va tan­to ata o pun­to de tra­du­ci­lo ao chi­nés, igual que ta­mén fa­ría coa obra de SIM, quen na­quel tem­po tra­ba­lla­ba, co­mo Cas­te­lao, ao ser­vi­zo da pro­pa­gan­da da cau­sa re­pu­bli­ca­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.