ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HO­RI­ZON­TAIS 1

Na­quel si­tio. 2 Cano con cha­ve pa­ra abrir ou ce­rrar o pa­so dun fluí­do. 3 Con­xun­to de dúas per­soas e ani­mais, e ta­mén de cou­sas. 4 On­da do mar. Di­se lis­to co­ma un (...), aín­da que a in­te­li­xen­cia da plan­ta que ser­ve de com­pa­ran­za non pa­re­za evi­den­te. 5 Pro­xec­to­res de luz dos au­to­mó­bi­les. Aman­sar e edu­car un ca­ba­lo. 6 Có­le­ra. Arra­sa, des­trúe ata os ci­men­tos. 7 Afia­da, re­ma­ta­da en pun­ta. Sa­co de coiro. 8 Pre­gar, pe­dir. Sal­va­to­re (...), can­tau­tor ita­lo-bel­ga. 9 Mar­qués de (...), es­cri­tor li­ber­tino fran­cés. Cal­que­ra de en­tre va­rios. 10 Bal­cón ou co­rre­dor ex­te­rior no que dá o sol gran par­te do día. 11 Bol­sas gran­des. 12 Si­nal in­ter­na­cio­nal de so­co­rro.

VERTICAIS

1 Tor­cer un­ha fi­bra téx­til for­man­do un­ha li­ña moi lon­ga. 2 Chan­tos. 3 Uten­si­lio per­soal pa­ra tor­nar a choi­va. 4 Uva con­si­de­ra­da in­di­vi­dual­men­te. Pe­que­nos he­xae­dros con fi­gu­ras nas ca­ras que se usan en xo­gos de azar. 5 Te­rreos de ser­vi­zo xun­ta as ca­sas. An­sias, de­ga­ros. 6 For­ma áto­na do pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Aquí máis ou me­nos. 7 Com­ple­ta­men­te se­pa­ra­da do res­to. Ca­chos de uvas. 8 Plan­tas de hor­ta moi usa­das co­mo adu­bo. Ma­ría An­to­nia (...), pin­to­ra ga­le­ga do sécu­lo pa­sa­do. 9 Ca­be­zal, mu­li­da pa­ra des­can­sar a ca­be­za.

10 Do re­vés, mo­lés­tao, xi­rín­gao. 11 In­sec­to pa­re­ci­do ao gri­lo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.