Lui­si­to: «So­mos de­ma­sia­do va­lien­tes»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Pontevedra -

«Non te­ño quei­xa nin­gun­ha. O mé­ri­to é to­do de­les, xa di­xen que nós te­mos que fa­cer ben as cou­sas e raian­do a per­fec­ción pa­ra ga­ñar os par­ti­dos». Lui­si­to re­co­no­cía tras el en­cuen­tro de ayer que el Pon­te­ve­dra po­dría ha­ber sa­ca­do más ren­ta al pri­mer tiem­po, pe­ro se tra­ta de una cues­tión de ca­rác­ter: «So­mos de­ma­sia­do va­lien­tes e pa­ra ma­ne­xar di­fe­ren­tes si­tua­cións do par­ti­do. Te­ría­mos que ter en­fria­do moi­to máis moi­tas xo­ga­das, pe­ro iso é cul­pa mi­ña. De­be­ría­mos bus­car un­ha xo­ga­da con­tra­ria en lu­gar de fa­cer un­ha fal­ta ou per­der tem­po, pe­ro isa é mi­ña for­ma de xo­gar». El téc­ni­co teen­se re­co­no­ció que el jue­go del Va­lla­do­lid ape­nas se sa­lió del guion con el que él con­ta­ba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.