ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Illa do Me­di­te­rrá­neo que for­ma co seu ar­qui­pé­la­go un pe­queno es­ta­do in­de­pen­den­te. 2 Satélite da Terra.

3 Sen, vi­da­lla, par­te la­te­ral dian­te­ira da ca­be­za. 4 Cin­cuen­ta. Pre­sa tra­di­cio­nal pa­ra a pes­ca de an­guías. Sím­bo­lo do ura­nio. 5 Atu­ru­xar. Ides pa­ra fó­ra. 6 Su­ce­den, trans­co­rren. Nun­ha ca­sa ou nun local adoi­ta ser o mes­mo ca a en­tra­da, pe­ro con­si­de­ra­da ao re­vés. 7 Fi­gu­ra­da­men­te, pa­sa­des moi­ta ca­lor. Bar­cos, na­víos. 8 Con­soan­te. Co­ñe­ce­dor, e ta­mén ape­ti­to­so, gus­to­so. Con­xun­ción. 9 Es­tam­pas de fran­queo pos­tal. 10 Fi­llo de Xa­cob, epó­ni­mo dun­ha das do­ce tri­bos de Is­rael. 11 Ser hu­mano ma­cho de cal­que­ra ida­de.

VERTICAIS 1 Len­tes de au­men­to. 2 Rea­li­zas, fa­bri­cas, le­vas a ca­bo. 3 Mo­ra­das, edi­fi­cios. 4 Mil. Lou­cas e es­tú­pi­das, gra­ve­men­te des­equi­li­bra­das. Sím­bo­lo do va­na­dio. 5 O Ou­tro Mun­do. Her­ba aro­má­ti­ca pa­re­ci­da á men­ta e usa­da ta­mén co­mo con­di­men­to.

6 In­cen­dios. Mar­car cun si­nal im­pre­so. 7 Mu­ros non moi gro­sos que ce­rran te­rreos, es­pe­cial­men­te cir­cun­dos de ca­sas. Pro­pie­ta­rio.

8 Pre­po­si­ción. He­re­xes cris­tiáns an­ti­tri­na­rios, que po­lo tan­to ne­ga­ban a di­vin­da­de de Cris­to. Pun­to car­di­nal. 9 Abo­rre­cer, que­rer mal. 10 An­ti­go no­me de To­quio. 11 Uti­lí­za­se, em­pré­ga­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.