«Non te­ño ida­de pa­ra pe­le­xar, só me que­dan ca­tro va­cas que ven­de­rei en bre­ve»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Economía - X. R. A.

Tras más de cua­tro dé­ca­das de­di­ca­da a la pro­duc­ción lác­tea en su gran­ja de la pa­rro­quia de Frei­xei­ro, en San­ta Com­ba, Ma­ría del Car­men Es­pa­san­dín ha de­ci­di­do de­jar el ne­go­cio. «Só me que­dan ca­tro va­cas e al­gun­has be­ce­rras que ven­de­rei en bre­ve. Fái­se­me es­tra­ño des­pois de tan­to tem­po pe­ro as cou­sas es­tán mal, os no­vos non que­ren se­guir con is­to e eu xa non te­ño ida­de pa­ra se­guir pe­le­xan­do», re­co­no­ce.

Tie­ne 63 años, un ma­ri­do ju­bi­la­do de la emi­gra­ción y dos hi­jos que «bo­tan un­ha man cando po­den, pe­ro que te­ñen pen­sa­do se­guir ou­tro ca­mi­ño dis­tin­to do das va­cas», por lo que a fi­na­les del pa­sa­do año to­mó una de las de­ci­sio­nes —se­gún cuen­ta— más di­fí­ci­les de su vi­da.

«Eu ató­po­me ben e po­de­ría se­guir uns anos máis se a cou­sa se ani­ma­se al­go e hou­be­se quen con­ti­nua­ra con is­to. Pe­ro me­ter­se ago­ra a fa­cer obra ou com­prar ma­qui­na­ria pa­ra dei­xa­la aban­do­na­da ao pou­co non ten sen­ti­do», re­co­no­ce la ga­na­de­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.