A edi­to­ra Axóu­xe­re re­to­ma a súa re­si­den­cia de es­cri­to­res e en­gá­de­lle un­ha de pen­sa­do­res

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - H. J. P.

Hai uns anos, a edi­to­ra Axóu­xe­re Edi­to­ra pu­xo en mar­cha en Brión (Rian­xo), un­ha re­si­den­cia de es­cri­to­res po­la que pa­sa­ron au­to­res e au­to­ras che­ga­dos de paí­ses de Amé­ri­ca, Áfri­ca e Eu­ro­pa. A ex­pe­rien­cia foi com­par­ti­da po­las per­soas que se ache­ga­ron aos obra­doi­ros aber­tos de es­cri­ta crea­ti­va, aos co­lo­quios na bi­blio­te­ca mu­ni­ci­pal de Rian­xo e ás au­las do IES Fé­lix Mu­riel. Ta­mén nou­tras ac­ti­vi­da­des que se fo­ron desen­vol­ven­do en uni­ver­si­da­des e en es­pa­zos so­ciais e cul­tu­rais ao lon­go do país. Apar­ca­da por un tem­po, por ra­zóns di­ver­sas, de­di­ca­do o se­lo ao tra­ba­llo edi­to­rial, re­to­man es­te pro­xec­to «cons­cien­tes da ne­ce­si­da­de de es­pa­zos on­de as con­di­cións pro­pi­cien un­ha de­di­ca­ción ple­na ao la­bor crea­ti­vo e un­ha di­ná­mi­ca allea ao im­pe­ra­ti­vo da pro­du­ción me­cá­ni­ca que en­chou­pa to­dos os ám­bi­tos da no­sa so­cie­da­de». Por iso, de no­vo Axóu­xe­re e o Con­ce­llo de Rian­xo, xún­tan­se de no­vo pa­ra lan­zar un­ha du­pla con­vo­ca­to­ria pa­ra o pró­xi­mo ve­rán: por un­ha ban­da, en­fo­ca­da no tra­ba­llo li­te­ra­rio, a re­si­den­cia de es­cri­to­res e Es­cri­to­ras; por ou­tra, cen­tra­da na po­ten­cia­ción de li­ñas de in­ves­ti­ga­ción e de­sen­vol­ve­men­to no pro­ce­so do pen­sar, en­ga­den a pri­mei­ra con­vo­ca­to­ria pa­ra a re­si­den­cia de pen­sa­do­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.