EN­CRU­CI­LLA­DO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HO­RI­ZON­TAIS 1 Pó­la, ra­ma. Cha­ga per­sis­ten­te das ca­ba­la­rías. 2 Par­te do mun­do. Ar­bus­to e cor que ta­mén se cha­man ín­di­go. 3 De­mó­ra­se. Pe­ne­tra. 4 Cons­te­la­ción que ta­mén se cha­ma o Ca­za­dor. Po­sui­rán. 5 Con­soan­te. Fa­go alar­de de, ex­hi­bo pom­po­sa­men­te. Pun­to car­di­nal. 6 Ma­mí­fe­ro plan­tí­gra­do. 7 Pre­po­si­ción. Apa­re­llos com­ple­tos das ca­ba­la­rías. Sím­bo­lo do flúor. 8 Ba­ra­lla es­pe­cial que se usa en car­to­man­cia. Tem­po que se le­va de vi­da. 9 Lin­gua se­mí­ti­ca. Mo­ver­se axi­ta­da­men­te. 10 Pre­sa de flo­res dis­pos­tas con ar­te. Par­te do tron­co que que­da pe­ga­da á raíz cando se cor­ta un­ha plan­ta. 11 Ór­gano lo­co­mo­tor dos pei­xes. Per­das, pre­xuí­zos.

VERTICAIS 1 Fe­li­nos do­més­ti­cos. Pren­de­ra. 2 To­rrar. Mar in­te­rior de Asia. 3 Flor con­si­de­ra­da tra­di­cio­nal­men­te sím­bo­lo da pu­re­za. Fío de me­tal. 4 Cos­ta­dos, bei­ras. Tra­ba­lla­dor me­cá­ni­co. 5 Pun­to car­di­nal. Hai dous días. Pre­po­si­ción.

6 De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. 7 Ar­ti­go fe­mi­nino. Do re­vés, gran ma­mí­fe­ro ru­mi­nan­te da fa­mi­lia dos bó­vi­dos. Cin­co­cen­tos.

8 Édouard (...), pin­tor preim­pre­sio­nis­ta fran­cés. For­ma un dis­cí­pu­lo. 9 Ca­ver­na, ou lu­gar de reunión de ma­la fa­ma. Cuar­to gran­de de es­tar. 10 Fi­ta, cin­ta, ban­da es­trei­ta dun ma­te­rial. Fra­se fei­ta máis ou me­nos sen­ten­cio­sa. 11 In­di­vi­duo dun po­bo ira­nio que che­gou á Pe­nín­su­la Ibé­ri­ca can­da os sue­vos e os ván­da­los. Vio­len­tos, sal­va­xes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.