«Nin­gún neno po­de que­dar sen vir go­zar do Sa­lón do Li­bro»

A com­pa­ñía Boa­bab, da que é res­pon­sa­ble, es­trea nes­ta edi­ción «Pun Pun», a súa sé­ti­ma pro­du­ción de tea­tro in­fan­til

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Pontevedra -

An­drea Ba­yer con­ta cun­ha am­pla e pre­mia­da ca­rrei­ra no mun­do tea­tral. Es­ta ac­triz, na­rra­do­ra, di­rec­to­ra e pro­du­to­ra tea­tral le­va moi­tos anos, coa súa com­pa­ñía Boa­bab, emo­cio­nan­do aos ne­nos den­de o es­ce­na­rio. O Sa­lón do Li­bro In­fan­til e Xu­ve­nil é co­mo a súa ca­sa. Alí pa­sa­rá to­da es­ta se­ma­na con­tán­do­lle con­tos aos es­co­la­res po­las ma­ñás e os días 28 e 29 de mar­zo es­trea­rá no au­di­to­rio do Pa­zo a no­va obra Pun Pun. —¿Que lles es­tá con­tan­do ho­xe aos ne­nos?

—Va­rios con­tos que te­ñen que ver ca te­má­ti­ca de es­te ano. Le­ni, que tra­ta da di­ver­si­da­de, O ho­mi­ño de pa­pel, que fa­la do amor e das cou­sas bo­ni­tas que hai no mun­do, A rá Xoa­na, que é a so­li­da­rie­da­de, a ami­za­de, a to­le­ran­cia .... —¿Co­mo ve o sa­lón es­te ano?

—Moi bo­ni­to, co­mo to­dos os anos. A te­má­ti­ca pa­ré­ce­me pre­cio­sa, é moi am­pla e dá moi­to xo­go pa­ra tra­ba­llar e con­tar­lles his­to­rias ma­ra­bi­llo­sas aos ne­nos. —Aos ne­nos ta­mén lles deu xo­go po­lo que se ve nos tra­ba­llos es­co­la­res pre­sen­ta­dos. —Os tra­ba­llos que fi­xe­ron son to­dos ma­ra­bi­llo­sos, e gus­tou­me que moi­tos de­les es­tean re­la­cio­na­dos coa xen­te maior, co­mo o da Es­co­la In­fan­til A Par­da. Os maio­res apór­tan­lle moi­tas cou­sas aos ne­nos e os ne­nos aos maio­res. —¿Que gus­ta máis aos ne­nos, es­coi­tar os con­tos ou le­los?

—De­pen­de da ida­de, pe­ro eu creo que lles gus­ta por igual, aín­da que sai­ban ler ben. —Vos­te­de é nai dun­ha ne­na e un neno ¿Con­ta­ra­lles con­tos ta­mén a eles no Sa­lón? — Xa es­ti­ve­ron o día da inau­gu­ra­ción. Nora ten un ano e non pa­ra moi­to que­ta. E Ni­co­lás, que ten se­te anos, vai vir o ven­res e que­re que lle to­que con Ta­rei­xa, de Pa­vís Pa­vós. O ten moi cla­ro. —¿Co­mo nai, que lle re­co­men­da

ás fa­mi­lias que aín­da non pa­sa­ron po­lo sa­lón? —To­do o que es­tá pro­gra­ma­do é moi bo­ni­to e re­co­mén­do­lles que ve­ñan a to­do. Nin­gún neno po­de que­dar sen vir go­zar do Sa­lón. Se­ría im­per­doa­ble. —¿Es­ta vai ser a pri­mei­ra vez que es­trea un­ha obra no sa­lón? —Non. Pun Pun é a sé­ti­ma pro­du­ción tea­tral de Boa­bab. An­tes xa es­trea­mos no Sa­lón Lup­po, O Sol­da­di­ño... Ca­se to­das. —¿De que vai «Pun Pun»?

—Tra­ta dun­ha ne­na, Marieta, ro­dea­da de por­tas con his­to­rias. A men­sa­xe da obra é que os ne­nos te­ñen que po­ñer os seus lí­mi­tes, que nin­guén po­de obri­gar­lles a fa­cer cou­sas que non que­ren. Eles ta­mén son li­bres.

. CA­PO­TI­LLO

An­drea Ba­yer no Pa­zo con­tan­do con­tos aos ne­nos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.