Obra­doi­ro «Fo­ga­res de car­tón»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Pontevedra -

El Sa­lón do Li­bro con­ti­núa ho­xe re­ci­bin­do as vi­si­tas con­cer­ta­das dos co­le­xios de Pon­te­ve­dra e ou­tros mu­ni­ci­pios da pro­vin­cia pa­ra go­zar dos dis­tin­tos es­pa­zos deseña­dos e pen­sa­dos pa­ra eles no Pa­zo da Cul­tu­ra e re­cin­to fei­ral.

Xa po­la tar­de, a par­tir das 17.30 ho­ras, o Co­lec­ti­vo Os Nin­guéns - No­va Xes­tión Cul­tu­ral im­par­ti­rá o obra­doi­ro Fo­ga­res de Car­tón, aber­to ao pú­bli­co en xe­ral. Trá­ta­se de cons­truír casas de car­tón men­tres se de­ba­te so­bre a vi­da das per­soas sen fo­gar si­túan­se nun ma­pa de Pon­te­ve­dra.

Pos­te­rior­men­te, as 18.30 ho­ras, ta­mén con en­tra­da li­bre, Brais das Hor­tas con­ta­rá a his­to­ria Ma­le­ta ve­lla, mun­do no­vo, que vai so­bre un­ha ne­ta e o seu avó.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.