Au­tó­gra­fos de es­cri­to­ra sal­va­dos do lu­me

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

«É ben co­ñe­ci­do o fei­to de que, gra­ve­men­te doen­te e pre­sen­tin­do a súa mor­te in­mi­nen­te, Ro­sa­lía de Cas­tro or­de­nou ás súas fi­llas que ao seu fi­na­men­to des­truí­sen os pa­peis que con­ti­ñan os ori­xi­nais da súa obra li­te­ra­ria, así a pu­bli­ca­da co­mo a iné­di­ta». Así em­pe­za ex­pli­can­do Hen­ri­que Mon­tea­gu­do o con­ti­do do li­bro Ro­sa­lía de Cas­tro. Au­tó­gra­fos poé­ti­cos, pu­bli­ca­do po­la Real Academia Ga­le­ga e a Fun­da­ción Ba­rrié na co­lec­ción Clá­si­cos da Academia. No vo­lu­me es­tán os ma­nus­cri­tos que se sal­va­ron da­que­la quei­ma e, co­mo di­cía on­te Mon­tea­gu­do na pre­sen­ta­ción da obra, «non son re­fu­ga­llo, res­tos mar­xi­nais do la­bor poé­ti­co de Ro­sa­lía. Son pe­zas moi im­por­tan­tes pa­ra co­ñe­cer o pro­ce­so de crea­ción e de di­fu­sión da obra de Ro­sa­lía». De crea­ción, «por­que nós nos ma­nus­cri­tos te­mos a Ro­sa­lía que co­rri­xe os seus tex­tos ou que os co­rri­xe ou­tra man, que é a man de Mur­guía; is­to no li­bro im­pre­so non o po­de­mos ver, nos ma­nus­cri­tos si, ou hai al­te­ra­cións que as ve­ces son moi sig­ni­fi­ca­ti­vas» co­mo é o mo­ti­vo da som­bra «que é un dos mo­ti­vos máis in­tere­san­tes da obra ro­sa­lia­na». Ade­mais, se­gun­do Mon­tea­gu­do, nas edi­cións fei­tas ata ago­ra da au­to­ra de Can­ta­res Ga­lle­gos non se re­co­llen es­tas co­rrec­cións «e in­clu­so se omi­ten ver­sos».

Ou­tra apor­ta­ción des­tes au­tó­gra­fos lo­ca­li­za­dos en di­fe­ren­tes ar­qui­vos e al­gúns en mans par­ti­cu­la­res é que per­mi­ten ver con máis cla­ri­da­de a man me­dia­do­ra de Mur­guía na pu­bli­ca­ción dos tex­tos, «te­mos máis ele­men­tos pa­ra po­der va­lo­rar en que con­sis­tiu esa la­bor e ne­se sen­ti­do é moi im­por­tan­te o tex­to que pu­bli­ca­mos en apén­di­ce, que de­be­mos á pe­ri­cia in­ves­ti­ga­do­ra de Die­go Ro­drí­guez, da Fun­da­ción Ba­rrié, que é un­ha car­ta iné­di­ta de Mur­guía a Ro­sa­lía». Es­ta mi­si­va con­tén «ele­men­tos moi in­tere­san­tes de ti­po li­te­ra­rio», xa que Mur­guía su­xi­re á súa do­na que es­cri­ba un poe­ma, da­lle o te­ma e a for­ma «e iso nos axu­da a en­ten­der cal é a re­la­ción in­te­lec­tual en­tre eles». De tó­do­los xei­tos, sa­lien­ta­ba Mon­tea­gu­do, «fi­nal­men­te Ro­sa­lía non fai ca­so xa que, fe­liz­men­te, ti­ña o seu pro­pio cri­te­rio».

Jo­sé Ma­ría Arias, pre­si­den­te da Fun­da­ción Ba­rrié, fa­lou de Ro­sa­lía co­mo «a es­cri­to­ra na­cio­nal de Ga­li­cia» e afir­mou: «A súa voz se fi­xo múl­ti­ple pa­ra dar­lle voz a un­ha so­cie­da­de

que le­va­ba sécu­los ca­la­da».

Ta­mén o pre­si­den­te da RAG, Xe­sús Alonso Montero, lem­brou a do­lo­ro­sa quei­ma da obra de Ro­sa­lía, fa­lou dun cur­mán seu que es­tá en Cuba, Jo­sé de la Her­mi­da e Cas­tro, que anun­ciou que ía pu­bli­car car­tas de es­cri­to­ra, un­ha pu­bli­ca­ción que non che­gou a fa­cer­se nun­ca po­si­ble­men­te por in­fluen­cia de Mur­guía.

Mon­tea­gu­do, pre­si­den­te

Un­ha vez re­ma­ta­do o ac­to, tan­to Alonso Montero co­mo Mon­tea­gu­do fa­la­ron do pro­ce­so elec­to­ral na RAG, que se con­cre­ta­rá

no ple­na­rio do vin­dei­ro ven­res. «Na Academia non hai nin­gun­ha gue­rra. Hai un­ha ten­sión, en cer­ta ma­nei­ra ló­xi­ca en vés­pe­ras dun­has elec­cións, arras­tran­do al­go que vi­ña de atrás, pe­ro non hai gue­rra nin­gun­ha», ase­gu­rou Mon­tea­gu­do, que des­de o ven­res se­rá pre­si­den­te en fun­cións ata que te­ña lu­gar a vo­ta­ción.

«Eu non re­zo por­que non son cren­te, pe­ro se fo­ra cren­te, re­za­ría pa­ra que ha­xa un bo equi­po, un­ha boa co­mi­sión exe­cu­ti­va, que é do que se tra­ta», re­ma­tou Alonso Montero.

RAG

Os tres tex­tos prin­ci­pais. Pa­ra Hen­ri­que Mon­tea­gu­do, as tres no­vi­da­des de maior im­por­tan­cia do seu tra­ba­llo son o poe­ma «Din­che o co­ra­zón na man», a com­po­si­ción «La hi­ja del mar» e un es­bo­zo do li­bro de Ro­sa­lía que per­ma­ne­ce­ra to­tal­men­te ig­no­ra­do co­mo é o ti­tu­la­do «Pos­tri­me­rías».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.