ENCRUCILLADO

Da­río X. Ca­ba­na

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 Ga­lo cas­tra­do e ce­ba­do. 2 Com­par­ti­men­to in­di­vi­dual nun­ha cor­te de ca­ba­los. 3 Pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ru­sa. 4 Cen. Mem­bros de cer­tos tri­bu­nais. Cin­cuen­ta.

5 De­nun­cia, in­cul­pa. Gan­do (...), as ove­llas e car­nei­ros. 6 Pun­to car­di­nal. Im­pre­sión gus­ta­ti­va. 7 Froi­to se­co de cas­ca úni­ca moi du­ra. En­fa­do vio­len­to. 8 Sen­sa­ción de al­ta tem­pe­ra­tu­ra. Pau pa­ra gol­pear a bi­llar­da. 9 Pre­po­si­ción. Pro­du­ce, oca­sio­na, cau­sa. Pun­to car­di­nal. 10 Asa pe­que­na. 11 Pro­no­me re­la­ti­vo ou in­te­rro­ga­ti­vo.

12 Bo­ra­to de so­dio hi­dra­ta­do que se usa na in­dus­tria ce­rá­mi­ca e na fa­bri­ca­ción de vi­dro.

VERTICAIS 1 Es­pe­cie de cha­que­ta an­ti­ga moi cin­gui­da ao cor­po. 2 Bo­coi moi grande. 3 Pei­xe de mar que ta­mén se cha­ma chi­cha­rro, e chin­cho can­do é pe­queno. 4 Sím­bo­lo do car­bono. Ma­te­ria que pro­du­cen as fe­ri­das in­fec­ta­das. Es­tro­bo de xu­go. Sím­bo­lo do bo­ro. 5 Fi­gu­ra­da­men­te, aba­fa, abo­rre­ce, mo­les­ta con in­sis­ten­cias. Es­qui­vo, bravo, pou­co dó­cil. 6 Ce­fa­ló­po­do pa­re­ci­do á lu­ra. Con­xe­lar. 7 Com­pos­tos que re­sul­tan da com­bi­na­ción dos me­tais con osí­xeno. Co­lle, atra­pa, ca­cha. 8 Pun­to car­di­nal. No­ti­cia. Nai de san­ta Ma­ría. Dez. 9 No mun­do clá­si­co, pro­fe­ti­sa, adi­vi­ña sa­gra­da. 10 Fi­lla po­lí­ti­ca. 11 Lou­báns, la­ca­záns.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.