Sen­dos pre­mios le­va­rán os no­mes de Fran Pé­rez, «Narf», e Be­go­ña Caa­ma­ño

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - LVG

A Depu­tación da Coruña ho­me­na­xea postuma­men­te a Be­go­ña Caa­ma­ño e a Fran Pé­rez, Narf, dán­do­lle os seus no­mes a sen­dos pre­mios re­la­cio­na­dos co ei­do da cul­tu­ra. A es­cri­to­ra Be­go­ña Caa­ma­ño da­rá no­me ao no­vo pre­mio que re­co­ñe­ce­rá per­soas e ini­cia­ti­vas cul­tu­rais e ar­tís­ti­cas que pro­mo­ven a igual­da­de de xé­ne­ro e o mú­si­co Narf, ao cer­ta­me de gru­pos e ar­tis­tas mu­si­cais que pro­mo­ve a pro­pia en­ti­da­de pro­vin­cial.

Pre­sen­ta­ción da do­bre ho­me­na­xe, idea­da po­la depu­tación co­ru­ñe­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.