Fei­joo: «O PP es­tá en vías de re­cu­pe­rar o pro­ta­go­nis­mo que ti­vo na pro­vin­cia de Pon­te­ve­dra»

El pre­si­den­te del par­ti­do ase­gu­ró que «mu­da­ron moi­tas cou­sas» des­de la lle­ga­da de Rue­da

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - CAR­MEN GAR­CÍA DE BURGOS

El pre­si­den­te del Par­ti­do Po­pu­lar, Al­ber­to Nú­ñez Fei­joo, apro­ve­chó ayer su pre­sen­cia en la jun­ta di­rec­ti­va pro­vin­cial pa­ra ad­ver­tir a los go­bier­nos de la Dipu­tación y el Con­ce­llo de Pon­te­ve­dra de que el par­ti­do es­tá más fuer­te que nun­ca. Y se­ña­ló di­rec­ta­men­te al vi­ce­pre­si­den­te, Al­fon­so Rue­da, co­mo res­pon­sa­ble del as­cen­so del PP pon­te­ve­drés, cu­yo li­de­raz­go asu­mió ha­ce aho­ra un año. «Nes­te ano as cou­sas mu­da­ron den­de o pun­to de vis­ta dos re­sul­ta­dos, que é o ob­xec­ti­vo en po­lí­ti­ca. Hai moi­tas opi­nións, pe­ro os re­sul­ta­dos son os que con­tan: nas elec­cións o PP vol­veu re­cu­pe­rar vo­to, maio­rías, pre­sen­za, e vol­veu ga­ñar tan­to nas xe­rais co­mo nas au­to­nó­mi­cas», ase­gu­ró.

La lec­tu­ra que hay que ha­cer de es­tos da­tos, a su jui­cio, es­tá cla­ra: «Co­mo o PP ga­ña­mos en to­dos os con­ce­llos de Pon­te­ve­dra, nas ci­da­des, sa­ca­mos 45 maio­rías ab­so­lu­tas e só per­de­mos en tres con­ce­llos, sig­ni­fi­ca que o par­ti­do es­tá en vías de vol­ver re­cu­pe­rar o pro­ta­go­nis­mo que ti­vo na pro­vin­cia nas úl­ti­mas dé­ca­das».

Fue el tra­ba­jo de au­to­crí­ti­ca que rea­li­za­ron tras las au­to­nó­mi­cas del 2015 —en las que, a pe- Nú­ñez Fei­joo pre­si­dió la jun­ta di­rec­ti­va pro­vin­cial del PP. sar de ga­nar, no ob­tu­vie­ron el go­bierno en mu­chos con­ce­llos—, el que les per­mi­tió abor­dar la re­no­va­ción del li­de­raz­go des­de su pun­to más al­to, el del pre­si­den­te pro­vin­cial. «Es­tá dan­do re­sul­ta­dos. Es­te par­ti­do é un par­ti­do de pro­xec­tos, non de per­soas», ad­vir­tió. Aun­que sin que­rer en­trar

en el de­ba­te so­bre el fu­tu­ro can­di­da­to mu­ni­ci­pal de Pon­te­ve­dra, Fei­joo ape­ló al ca­rác­ter de­mo­crá­ti­co del par­ti­do y a los con­gre­sos lo­ca­les.

Al­fon­so Rue­da in­ci­dió en el men­sa­je de la re­cons­truc­ción del par­ti­do en Pon­te­ve­dra, y se­ña­ló que «ho­xe hai na pro­vin­cia un PP re­cons­truí­do e máis for­te, que con­ser­vou to­do o bo que ha­bía, pe­ro con un se­lo pro­pio e con no­vas ilu­sións pa­ra afron­tar os re­tos que ti­ñan por dian­te». Uno de ellos, que si­gue vi­gen­te, pa­sa por «un­ha apos­ta de­ci­di­da por saír á rúa, saír da se­de pa­ra re­cor­dar que nes­ta pro­vin­cia hai par­ti­do e que o PP é o re­fe­ren­te po­lí­ti­co máis im­por­tan­te».

RA­MÓN LEIRO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.