Vi­la­gar­cía aco­lle os Xo­gos de De­por­tes Mi­no­ri­ta­rios Spe­cial Olym­pics

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra Deportes -

Vi­la­gar­cía e Spe­cial Olym­pics Ga­li­cia, a or­ga­ni­za­ción sen áni­mo de lu­cro de pais, pro­fe­sio­nais e ami­gos de per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual que des­de o ano 2000 fo­men­ta a in­te­gra­ción des­te úl­ti­mo co­lec­ti­vo a tra­vés do le­cer, do tem­po li­bre, da cul­tu­ra e do de­por­te, con­so­li­dan es­ta se­ma­na a súa re­la­ción de ami­za­de. Nes­ta oca­sión, co ga­llo da vi­xé­si­mo se­gun­da edi­ción dos Xo­gos Au­to­nó­mi­cos de De­por­tes Mi­no­ri­ta­rios Spe­cial Olym­pics Ga­li­cia, un­ha com­pe­ti­ción pro­mo­vi­da da man de FADEMGA, a Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Aso­cia­cións en Fa­vor das Per­soas con Dis­ca­pa­ci­da­de In­te­lec­tual ou do Desen­vol­ve­men­to, e da aso­cia­ción lo­cal Con Eles, co re­cin­to fei­ral de Fex­de­ga co­mo es­ce­na­rio es­te sá­ba­do.

Pre­to de me­dio mi­llei­ro de per­soas par­ti­ci­pa­rán nes­ta edi­ción dos Xo­gos, en­tre os 255 de­por­tis­tas ins­cri­tos, os 66 ades­tra­do­res que os acom­pa­ña­rán, e os 94 vo­lun­ta­rios que se en­car­ga­rán de to­da a in­ten­den­cia apa­re­lla­da. No pro­gra­ma, tres de­por­tes, e un com­bi­na­do de pro­bas mo­tri­ces com­pos­tas por des­pra­za­men­to, ti­ro de dis­co, re­cep­ción de pe­lo­tas, lan­za­men­to a ca­nas­tra, lan­za­men­to de pre­ci­sión, ti­ro a por­te­ría, ra­que­tas e pe­lo­tas, equi­li­brio di­ná­mi­co, des­pra­za­men­to con di­fe­ren­tes apoios, e bo­los. Con 118 par­ti­ci­pan­tes, se­rá es­ta a se­gun­da mo­da­li­da­de en nú­me­ro de de­por­tis­tas, só por de­trás do te­nis de me­sa, con 120. Ou­tros 21 xo­ga­rán ao bád­min­ton, e ha­be­rá ta­mén me­dia du­cia de equi­pos de te­nis, mo­da­li­da­de que pre­sen­ta a maior no­vi­da­de dos Xo­gos Au­to­nó­mi­cos de Spe­cial Olym­pics, ao con­gre­gar os 15 alum­nos de Con Eles e os 10 de As­pro­na­ga nas es­co­las do pro­gra­ma da Fun­da­ción Ra­fa Na­dal pa­ra per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual.

Se­te ho­ras de com­pe­ti­ción

A inau­gu­ra­ción dos Xo­gos Au­to­nó­mi­cos es­tá pro­gra­ma­da pa­ra as 10.45, coas 12 co­ma ho­ra de ini­cio da com­pe­ti­ción e a clau­su­ra fi­xa­da pa­ra as 19.

Acom­pa­ña­do po­lo al­cal­de de Vi­la­gar­cía, Al­ber­to Va­re­la, o di­rec­ti­vo da en­ti­da­de Xo­sé Lois Quei­ru­ga su­bli­ñou na pre­sen­ta­ción do cam­pio­na­to a im­por­tan­cia des­te ti­po de ac­ti­vi­da­des «pa­ra vi­si­bi­li­zar as per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de in­te­lec­tual an­te a so­cie­da­de».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.