O de ano no­vo non nos ser­ve

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - Iván Pé­rez Pre­si­den­te da Man­co­mu­ni­da­de de Pon­te­vee­dra

Pa­sa­ron máis de no­ve me­ses den­de os lu­mes que afec­ta­ron ás co­mu­ni­da­de de mon­tes de Pon­te­ve­dra, con­cre­ta­men­te ás de Pon­te Sam­paio e Sal­guei­ral. Sen es­que­cer, por su­pos­to, a su­per­fi­cie afec­ta­da pri­va­da ou co­mu­nal dou­tras con­tor­nas co­mo Co­to­ba­de. Aten­den­do á va­lo­ra­ción dos xes­to­res, —fa­lar de do­nos do mon­te é arro­gan­te— das tre­ce co­mu­ni­da­des que con­for­man a man­co­mu­ni­da­de de Pon­te­ve­dra o de ano no­vo, bo­rrón e con­ta no­va non nos va­le.

O pro­ble­ma dos lu­mes se­gue es­tan­do aí. Can­do aín­da te­mos as fe­ri­das sen ci­ca­tri­zar, xa es­ta­mos pen­san­do en que nos poi­da vol­ver pa­sar o mes­mo. Por moi­to que nos es­for­ce­mos du­ran­te to­do o ano en tra­tar de man­ter o no­so mon­te «lim­po» ou tra­ba­lla­do, a po­lí­ti­ca fo­res­tal se­gue sen­do a mes­ma e o es­ta­do dos mon­tes se­gue igual. Den­de a man­co­mu­ni­da­de le­va­mos de­man­dan­do un­ha se­rie de ac­tua­cións por par­te da Xun­ta, co­mo o cum­pri­men­to dos ob­xec­ti­vos es­ta­ble­ci­dos no Pla­di­ga —plan de de­fen­sa con­tra in­cen­dios da Xun­ta—. Nel di­se que se fo­men­ta­rá a co­la­bo­ra­ción de ve­ci­ños e co­mu­ni­da­des na loi­ta con­tra o lu­me. Pe­ro iso non se fai, por­que o con­tac­to en­tre uns e ou­tros é ce­ro. E non se cum­pre o máis im­por­tan­te: fo­men­tar a pre­ven­ción fron­te a ex­tin­ción dos in­cen­dios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.