ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ma­goar, fe­rir. 2 Di­se da pin­tu­ra in­xe­nuís­ta, tal co­mo a prac­ti­cou por exem­plo o adua­nei­ro Rous­seau.

3 Ma­te­rial gro­so e du­ro fei­to de pas­ta de pa­pel. 4 Sím­bo­lo da to­ne­la­da. Sím­bo­lo do hi­dró­xeno. En­lea­ran, ata­ran. Cen. 5 Se­gun­do fi­llo de Xa­cob. Cas­te de co­go­me­lo co­mes­ti­ble. 6 Ras de San An­tón. Afa­la, fai andar un ani­mal. 7 Xé­ne­ro de plan­tas ao que per­ten­cen as uces. Apa­re­llo de de­tec­ción a dis­tan­cia por on­das elec­tro­mag­né­ti­cas. 8 Ca­chei­ra, e co­lo­quial­men­te ta­mén ca­be­za hu­ma­na. Cen­tau­ro inimi­go de Hér­cu­les. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Pro­pio do ven­to. Pun­to car­di­nal. Con­soan­te. 10 Cer­to mo­llo ou pre­be, así cha­ma­do por un in­gre­dien­te im­pres­cin­di­ble nel. 11 Te­rra com­ple­ta­men­te ro­dea­da de au­ga. 12 Re­pro­cha­se, re­cri­mi­na­se.

VERTICAIS 1 Ca­chi­fa­llo, tre­be­llo. 2 Pro­du­ce, ori­xi­na. 3 Pe­za xi­ra­to­ria que im­pul­sa un bar­co. 4 Mil. Cen. Es­gá­zoa. Pre­po­si­ción. 5 Pro­pio da par­te final do apa­re­llo di­xes­ti­vo. Do re­vés, tor­tas moi del­ga­das de amoa­do que se co­ci­ñan na ti­xe­la ou nun­ha pran­cha es­pe­cial. 6 Apén­di­ce na­sal. Ci­da­de de Fran­cia, moi pre­to da fron­tei­ra con Bél­xi­ca. 7 Men­ció­naa. Im­pón si­len­cio. 8 Eco­no­mi­zar, non gas­tar. Com­po­si­cións poé­ti­cas. 9 Con­soan­te. Con­tan, re­la­tan. Ar­ti­go fe­mi­nino. Con­xun­ción. 10 Ven­to que vén dun pun­to in­ter­me­dio en­tre o nor­te e o les­te. 11 Te­ci­dos. 12 Co­me­ron á noi­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.