De­cen­cia e in­te­li­xen­cia: ho­me­na­xe

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Opinión -

Odía 9 de mar­zo asis­ti­ron ca­se seis­cen­tas per­soas, no tea­tro Ro­sa­lía de Cas­tro da Coruña, á pre­sen­ta­ción dun li­bro de poe­mas. Erra­rá quen pen­se que un li­bro de poe­sía mo­ve o es­pí­ri­to de tan­tas per­soas, e acer­ta­rá quen en­ten­da es­ta in­só­li­ta mo­bi­li­za­ción co­mo un­ha ho­me­na­xe ao au­tor, de quen ca­se nin­guén sa­bía que era poe­ta (poe­ta ex­ce­len­te, por cer­to). O que, si, sa­bían os cen­tos de asis­ten­tes é que o au­tor, fa­le­ci­do en 1996, aos 50 anos, era un poe­ta co­mo ci­da­dán, ou se­xa, un ci­da­dán sen­si­ble, crea­dor, ami­go da xen­te e cheo de ful­gor mo­ral.

Ra­fael Bá­rez (1945-1996) mi­li­tou, xa de es­tu­dan­te, no an­ti­fran­quis­mo den­tro do Par­ti­do Co­mu­nis­ta. Na­que­la Com­pos­te­la re­ci­ta­ba ver­sos, di­ri­xía tea­tro, fa­cía de­bu­xos e le­va­ba os seus la­te­xos es­pi­ri­tuais a can­ta ac­ti­vi­da­de po­lí­ti­ca es­ta­ba amea­za­da de pro­saís­mo. Re­pre­sen­tan­do ao seu par­ti­do, foi con­ce­llei­ro de Ur­ba­nis­mo na Coruña nun go­berno tri­par­ti­to du­ran­te ca­tro anos (1979-1983), un pe­río­do no que a ar­qui­tec­tu­ra ta­mén era un­ha ta­re­fa es­pi­ri­tual e so­li­da­ria. Avo­ga­do, es­tu­da­ra Dereito pa­ra que a ca­rrei­ra non se con­fun­di­se coa de­rei­ta.

De­fen­sor dos máis in­de­fen­sos en Fe­rrol, caeu nas ga­dou­pas da Po­li­cía días des­pois do his­tó­ri­co Dez de Mar­zo de 1972, a da­ta das mor­tes de Da­niel e Ama­dor e a de cen­tos de fe­ri­dos, en­tre eles Ju­lio Anei­ros, o santo va­rón do sin­di­ca­lis­mo clan­des­tino ga­le­go. Bá­rez de­di­cou­lle un poe­ma ma­xis­tral.

De mar­zo a de­cem­bro de 1972, Bá­rez es­cri­be no cár­ce­re da Coruña vin­te e cin­co com­po­si­cións que ti­tu­lou Poe­mas del diez de mar­zo (es­cri­tos en la cár­cel), li­bro do que nin­guén ti­ña no­ti­cia, nin se­que­ra To­ya Fer­nán­dez, a súa com­pa­ñei­ra. Hai me­ses ato­pou o co­rres­pon­den­te me­ca­nos­cri­to au­to­rial, do que o día 9 nos en­tre­ga­ron a edi­ción fac­si­mi­lar, fei­ta con pri­mor por Al­va­re­llos Edi­to­ra, a par­tir dun mag­ní­fi­co deseño edi­to­rial de Pe­pe Ba­rro. Pre­ce­den ao poe­ma­rio sen­llos ar­ti­gos de Jo­sé Gó­mez Alén (his­to­ria­dor), de Manuel Ri­vas (ami­go), de Xe­sús Alon­so Montero (pro­fe­sor de Li­te­ra­tu­ra de Bá­rez no Ins­ti­tu­to de Lu­go), de Vi­cen­te Álvarez Are­ces (com­pa­ñei­ro de pri­sión e de cela do au­tor) e do Pro­xec­to Cár­ce­re; ta­mén con­tén es­te ca­pí­tu­lo pro­lo­gal un­ha ta­bu­la gra­tu­la­to­ria na que fi­gu­ran 400 no­mes (ami­gos, ad­mi­ra­do­res, com­pa­ñei­ros…) que son os que fi­nan­cia­ron es­ta edi­ción.

El pre­si­den­te de Tur­quía es­tá in­vo­lu­cra­do en de­ma­sia­dos fren­tes. Tan pron­to apa­re­ce ne­go­cian­do con Pu­tin un acuer­do pa­ra que el gas ruso pa­se por la pe­nín­su­la de Ana­to­lia co­mo asis­te a las reunio­nes de la OTAN o ha­ce de­cla­ra­cio­nes so­bre las tro­pas tur­cas en la gue­rra de Si­ria. Pe­ro po­si­ble­men­te lo más lla­ma­ti­vo es la pe­lea que de pron­to ha te­ni­do Er­do­gan con­tra los pre­si­den­tes eu­ro­peos de Ale­ma­nia y Ho­lan­da, en la que se ha abier­to una cri­sis de des­ca­li­fi­ca­cio­nes de uno y otro la­do.

Es ver­da­de­ra­men­te lla­ma­ti­vo que es­to ha­ya ocu­rri­do en vís­pe­ras de vo­ta­cio­nes en los tres paí­ses y a Er­do­gan no se le ocu­rre otra co­sa que en­viar a sus mi­nis­tros a ha­cer cam­pa­ña en los dos paí­ses eu­ro­peos que, co­mo es ló­gi­co, los re­cha­za­ron. Des­pués de po­ner el gri­to en el cie­lo, ha ro­to las re­la­cio­nes con Ho­lan­da y ame­na­za con abrir la puer­ta a los re­fu­gia­dos de Si­ria. Es evi­den­te que quie­re lla­mar la aten­ción in­ter­na­cio­nal ha­cia su pa­pel en va­rios fren­tes, en el eu­ro­peo, en el de Orien­te Me­dio y en el de Ru­sia. ¿Por qué se­rá?

La res­pues­ta es que ac­tual­men­te Tur­quía es­tá en el cen­tro del hu­ra­cán geo­es­tra­té­gi­co, con los con­flic­tos de Ucra­nia y el Mar Ne­gro, con el de los re­fu­gia­dos que in­ten­tan lle­gar a Eu­ro­pa y con la gue­rra de Si­ria, en don­de tie­ne un pa­pel muy com­pro­me­ti­do. Por eso se acer­ca a Ru­sia, lla­ma la aten­ción de los eu­ro­peos y jue­ga su pa­pel en la OTAN. Tur­quía lle­va años lla­man­do a las puer­tas de la Unión Eu­ro­pea y me pa­re­ce que se es­tá can­san­do, con sus pro­ble­mas in­ter­nos y ex­ter­nos. Er­do­gan va te­ner un re­fe­ren­do pa­ra con­cen­trar to­do el po­der en sus ma­nos. Ya ve­re­mos si Tur­quía no se con­vier­te en un ré­gi­men pre­si­den­cia­lis­ta, is­lá­mi­co y con pe­na de muer­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.